PL EN
PROGNOZA WYSTĘPOWANIA WÓD TERMALNYCH W KALISZU
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz
2
Instytut Badawczo-Rozwojowy Inżynierii Lądowej i Wodnej „Euroexbud” w Kaliszu, ul. Łódzka 218, 62-800 Kalisz
Data publikacji: 01-08-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 4:199–206
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wody geotermalne mogą być pozyskiwane jedno- lub dwutorowo. Odbiór wody termalnej z jednego otworu jest możliwy jedynie w przypadku wód niezmineralizowanych o stopniu czystości wód pitnych. W oparciu o istniejące wybrane ujęcia wód podziemnych w Kaliszu oraz istniejące otwory w Uniejowie i Koninie, z których pozyskiwane są wody termalne, prognozowane parametry wody termalnej w Kaliszu na głębokości 2000 m wynoszą od 65 do 75 0C (max 80 0C), natomiast średnie temperatury na wypływie od 60 do 65 0C. Do czasu wykonania odwiertu i określenia temperatury wód termalnych oraz ich składu fizykochemicznego prognozy są przedwczesne co do sposobu ich wykorzystania jako samodzielnego źródła ciepła oraz źródła kojarzonego z innymi nośnikami energii, takimi jak np. konwencjonalna.