PL EN
STAŁOŚĆ FAUNY MAKROBENTOSOWEJ NA PRZYKŁADZIE RZEKI MAŁA INA LEWOBRZEŻNEGO DOPŁYWU INY (POMORZE ZACHODNIE)
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekologii, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin
 
2
Zakład Hydrochemii i Biologicznych Zasobów Wód, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa,, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin
 
3
Zakład Gospodarki Rybackiej, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Techno-logiczny w Szczecinie, ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin
 
4
Biuro Konserwacji Przyrody s.c., ul. Frezjowa 8, 72-003 Dobra
 
 
Data publikacji: 01-05-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:26–32
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawione wyniki badań obejmują analizę materiału biologicznego pobranego w maju 2007 i 2012 z rzeki Mała Ina zlokalizowanej w dorzeczu rzeki Iny. Na tej podstawie określono strukturę taksonomiczną fauny makrobentosowej. Badaną rzekę charakteryzowała zróżnicowana struktura jakościowa i ilościowa poszczególnych taksonów, a bioróżnorodność była niska. Różnica w ilości osobników tworzących zespół bentosu w analizowanych okresach była duża, jednak pod względem jakościowym grupa ta obejmowała prawie takie same pod względem taksonomicznym organizmy.
 
REFERENCJE (18)
1.
Bis B., Mikulec A. (red.) 2013. Przewodnik do oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 1–127.
 
2.
Czerniawska-Kusza I., Szoszkiewicz K., 2007. Biologiczna i hydromorfologiczna ocena wód płynących na przykładzie rzeki Mała Panew. Opole, Uniwersytet Opolski.
 
3.
Dukowska M., Szczerkowska E., Grzybkowska M., Tszydel M., Penczak T., 2007. Effect of flow manipulations on benthic fauna communities in a lowland river: interhabitat comparison. Pol. J. Ecol., 55 (1), 101–112.
 
4.
Głazaczow A., 1999. Psammofilne jętki (Ephemeroptera), ginący element fauny polskich rzek. Roczniki Naukowe Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra”, 3, 75–86.
 
5.
Jażdżewski K., 1975. Morfologia, taksonomia i występowanie w Polsce kiełży z rodzajów Gammarus Fabr. i Chaetogammarus Mart. (Crustacea, Amphipoda). Acta Univ. Lodz., Łódź, 1–185.
 
6.
Johnson R.K., Hering D., 2009. Response of taxonomic groups in streams to gradients in resource and habitat characteristics. Journal of Applied Ecology, 46, 1, 175–186.
 
7.
Keszka S., Raczyński M., Tański A., 2007. Bonitacja głównego koryta Iny i pozostałych dopływów. Etap II. Raport z badań. Materiały niepublikowane w ramach projektu: „Bonitacja zlewni Iny oraz dopływów Dolnej Odry i jej estuarium, będących w użytkowaniu rybackim przez Okręg PZW w Szczecinie”, 1–61.
 
8.
Kołodziejczyk A., Koperski P., 2000. Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny.Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. 1–250.
 
9.
Pawłowski L.K., 1936. Pijawki (Hirudinea). Fauna Słodkowodna Polski, z. 26, Warszawa, 1–176.
 
10.
Piechocki A., 1979. Mięczaki (Mollusca), ślimaki (Gastropoda). Fauna słodkowodna Polski, z.7., PWN, Warszawa-Poznań, 1–187.
 
11.
Piechocki A., Dyduch-Falniowska A., 1993. Mięczaki (Mollusca), małże (Bivalvia). Fauna słodkowodna Polski, z. 7 A., Wydawnictwo Naukowe PWN, 1–202.
 
12.
Raczyńska M., Grzeszczyk-Kowalska A., Chojnacki J.C., Dworczak H., 2010. Influence of substrate on the domination structure of macrozoobenthos in selected streams in the Lower oder River catchment, In: „Analiz i prognozirowanie sistem uprawlenia” (ed. Afanasiewa), Ros. Akad. Nauk. Sankt Petersb. 2, 474–481.
 
13.
Raczyńska M., Grzeszczyk-Kowalska A., Chojnacki J.C., Raczyński M., 2012. Impact of taxonomic structure and benthic fauna biomass on the biological classification of river waters. Ecological Chemistry and Engineering A, 19(4-5), 421–431, DOI: 10.2428/ecea.2012.19(04)044.
 
14.
Rozkošný R. (ed.), 1980. Klič vodnich larev hmyzu. Československá Akademie Věd, Praha.
 
15.
Szczerkowska-Majchrzak E., Woziwoda B., 2014.Bentofauna rzeki Pichna Szadkowicka na odcinku od źródła w zimnej wodzie do ujścia z terenu uroczyska Wojsławice. Biuletyn Szadkowski, 14, 189–201.
 
16.
Tończyk G. (red.), Siciński J. (red.), 2012, Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych opracowanie zbiorowe na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, 1–265.
 
17.
Winkler L., 2001, Zmiany retencji w zlewniach cząstkowych dorzecza Iny. Rozprawa habilitacyjna nr 199, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, 1–125.
 
18.
Zasępa P., Kłonowska-Olejnik M., Radecki-Pawlik A., 2006. Wpływ wybranych zmian abiotycznych w rejonie łachy żwirowej potoku górskiego na mikrosiedliska makrobezkręgowców dennych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4/2, 221–232.