PL EN
AGROCLIMATIC DETERMINANTS OF IRRIGATION NEEDS
 
More details
Hide details
1
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy, ul. Glinki 60, 85-174 Bydgoszcz
 
 
Publication date: 2016-05-01
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:199-204
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper is a review of the so far used in Poland methods and criteria for assessing the needs of irrigation for planning purposes, the assessment because of the agroclimatic conditions and taking into account the soil water retention. Irrigation needs of the most are determined taking into account crop water deficits. This is the factor that is characterized by a shortage of precipitation in relation to the water requirements of crops. Some methods use only the meteorological parameters that determine the state of the atmosphere-soil-plant system, and some also take into account soil water retention and its availability for plants.
 
REFERENCES (30)
1.
Bac S., Rojek M. 1982. Klimatyczne podstawy bilansów wodnych w Polsce. [W:] Agroklimatyczne podstawy melioracji wodnych w Polsce. Pr. zbior. Red. S. Bac. Warszawa: PWRiL, 76–133.
 
2.
Drupka S. 1975. Wytyczne lokalizacji deszczowni rolniczych do nawadniania wodą czystą. Biul. Inf. Melioracje Rolne IMUZ, 1, 1–7.
 
3.
Drupka S. 1976. Techniczna i rolnicza eksploatacja deszczowni. PWRiL Warszawa, ss. 310.
 
4.
Drupka S., Kryńska D., Kuźniar A. 1997. Klimatyczno-rolnicze kryteria oceny potrzeb nawadniania w Polsce. [W:] Woda jako czynnik warunkujący wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój wsi i rolnictwa. Mater. Semin. nr 36. Falenty, Wydaw. IMUZ, 9–18.
 
5.
Dzieżyc J. (red.). 1989. Potrzeby wodne roślin uprawnych. Warszawa PWN, ss. 419.
 
6.
Dzieżyc J., Nowak L., Panek K. 1987. Średnie regionalne niedobory opadów i potrzeby deszczowania roślin uprawnych na glebach lekkich i średnich. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. z. 314, 35–48.
 
7.
Grabarczyk S. 1987. Efekty, potrzeby i możliwości nawodnień deszczownianych w różnych regionach kraju. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. z. 314, 49–64.
 
8.
Grzyb S., Prończuk J. 1995. Podział i waloryzacja siedlisk łąkowych oraz ocena ich potencjału produkcyjnego. Wiad. Melior. i Łąk. nr 3, 110–114.
 
9.
Karczmarczyk S., Nowak L. (red.). 2006. Nawadnianie roślin. Warszawa. PWRiL, 479.
 
10.
Kasperska-Wołowicz W., Łabędzki L., 2006. Climatic and agricultural water balance for grasslands in Poland using the Penman-Monteith method. Annals of Warsaw Agricultural University – SGGW. Land Reclamation, No. 37, 93–100.
 
11.
Kowalik P. 1989. Relacja między zaopatrzeniem w wodę a plonem roślin. [W:] Potrzeby wodne roślin uprawnych. Pr. zbior. Red. J. Dzieżyc. PWN Warszawa, 36–50.
 
12.
Koźmiński C., Michalska B. 2001. Atlas klimatycznego ryzyka upraw i roślin w Polsce. Szczecin, AR USzcz.
 
13.
Kryszan C. 1986. Rozkład przestrzenny niedoborów wodnych na terenie Polski. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., z. 268, 37–45.
 
14.
Kuźniar A. 2001. Wpływ retencyjności wodnej gleb na niedobory wodne roślin uprawnych. [W:] Produkcyjne zużycie wody przez agrocenozy i jego wpływ na środowisko wodno-glebowe. Mater. Semin. nr 47. Falenty, Wydaw. IMUZ, 54–64.
 
15.
Lorenc H. 2005. Atlas klimatu Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
 
16.
Łabędzki L. 1996. Niedobory wodne upraw rolniczych jako wskaźnik potrzeb małej retencji. [W:] Potrzeby i możliwości zwiększenia retencji wodnej na obszarach wiejskich. Mater. Semin. nr 37. Wydaw. IMUZ, Falenty, 34–62.
 
17.
Łabędzki L. 1997. Potrzeby nawadniania użytków zielonych – uwarunkowania przyrodnicze i pro­gnozowanie. Rozpr. Habil. Wydaw. IMUZ, Falenty, 121.
 
18.
Łabędzki L. 2014. Klimatyczne uwarunkowania rozwoju melioracji. [W:] E. Kaca (red.) Uwarunkowania rozwoju melioracji wodnych w Polsce. Woda Środowisko Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie, nr 37, 35–52.
 
19.
Łabędzki L., Bąk B., Smarzyńska K. 2014. Spatio-temporal variability and trends of Penman-Monteith reference evapotranspiration (FAO-56) in 1971-2010 under climatic conditions of Poland. Polish Journal of Environmental Studies, 23(6), 2083–2091. DOI: 10.15244/pjoes/27816.
 
20.
Łabędzki L., Kanecka-Geszke E., Bąk B., Słowińska S. 2011. Estimating reference evapotranspiration using the FAO Penman-Monteith method for climatic conditions of Poland. [W:] L. Łabędzki (red.) Evapotranspiration. InTech, Rijeka, 275–294.
 
21.
Matul K., Dworska M. 1972. Rozkład wskaźników parowania potencjalnego i opadów w latach 1948-1962 jako podstawa do obliczeń niedoborów wodnych roślin. [W:] Prace i studia Kom. Gosp. i Inż. Wod. nr XI.
 
22.
Okruszko H. 1986. System klasyfikacji i waloryzacji siedlisk na glebach hydrogenicznych. Mater. Semin. nr 21 Wydaw. IMUZ, Falenty, ss. 20.
 
23.
Okruszko H. 1988. Zasady podziału gleb hydrogenicznych na rodzaje oraz łączenia rodzajów w kompleksy. Roczn. Gleb. t. 39 z. 1, 127–152.
 
24.
Okruszko H. 1992. Siedliska hydrogeniczne, ich specyfika i zróżnicowanie. [W:] Hydrogeniczne siedliska wilgotnościowe. Bibl. Wiad. IMUZ nr 79, 5–14.
 
25.
Ostrowski J. 1996. Baza danych glebowo-kartograficznych – struktura i użytkowanie. [W:] Systemy informacji przestrzennej. Mater. 6 Konf. Nauk.-Tech. PTIP, Warszawa, 471–480.
 
26.
Ostrowski J., Łabędzki L., Kowalik W., Kanecka-Geszke E., Kasperska-Wołowicz W., Sma­rzyńska K., Tusiński E. 2008. Atlas niedoborów wodnych roślin uprawnych i użytków zielonych w Polsce. Falenty: Wydaw. IMUZ, 19 + 32 mapy.
 
27.
Roguski W., Sarnacka S., Drupka S. 1988. Instrukcja wyznaczania potrzeb i niedoborów wodnych roślin uprawnych i użytków zielonych. Mater. Instr. nr 66. IMUZ Falenty, ss. 43 + zał.
 
28.
Szuniewicz J., Churska C., Churski T. 1992. Potencjalnie hydrogenicznie siedliska wilgotnościowe i ich zróżnicowanie pod względem dyspozycyjnym zapasów wody użytecznej. [W:] Hydrogeniczne siedliska wilgotnościowe. Bibl. Wiad. IMUZ, nr 79, 69–93.
 
29.
Ślusarczyk E. 1979. Określenie retencji użytecznej gleb mineralnych do prognozowania i projektowania nawodnień. Melior. Rol. nr 10, z. 3, 1–4.
 
30.
Walczak R., Ostrowski J. Witkowska-Walczak B., Stawiński C. 2002. Hydrofizyczne charakterystyki mineralnych gleb ornych Polski. Acta Agrophys. Monogr., nr 79, ss. 64.
 
Journals System - logo
Scroll to top