PL EN
BREEDING POND OF CARP AND ITS EFFECT ON MICOLOGICAL STATUS OF WATER
 
More details
Hide details
1
Katedra Higieny Zwierząt i Mikrobiologii Środowiska, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz
 
2
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Inżynierii Sanitarnej, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 
3
Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Zakład Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
 
Publication date: 2015-11-15
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:135-139
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to assess the impact of carp pond culture on mycological condition of surface waters. The study was conducted in a fish farm in Ślesin. To indicate the number of fungi the water was sampled at the tributary, ponds production and winter habitats and at the outflow. This study has shown that ponds may slightly reduce the number of fungi, as well as improve some physicochemical parameters of water.
 
REFERENCES (14)
1.
Batko A., 1975. Zarys hydromikologii. PWN, Warszawa.
 
2.
Czeczuga B., Godlewska A., 1988. Chitinophilic zoosporic fungi in various types of water bodies. Acta Mycologica, 33, 1, 43–58.
 
3.
Czeczuga B., Woronowicz L., Brzozowska K., Chomutowska H., Orłowska M., 1988–1989. Badania grzybów wodnych. VIII. Mikoflora stawów rybnych w Popielewie oraz w Porytej Jabłoni. Rocz. AM w Białymstoku, 33–34, 123–141.
 
4.
Dynowska M., 1995. Drożdże i grzyby drożdżopodobne jako czynniki patogenne oraz bioindykatory ekosystemów wodnych. Rozprawa habilitacyjna. Studia i Materiały WSP Olsztyn, 77, 1–83.
 
5.
Kolasa-Jamińska B., 2004. Jakość wody spuszczanej ze stawów a termin odłowu ryb. Kom. Ryb. 5, 82, 10–12.
 
6.
Lewonowska E., 1986–1987. Grzyby Candida tropicalis jako próba wskaźnika oceny stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Rocz. AM w Białymstoku, 31–32, 125–142.
 
7.
Łysak A., Węglarzy K., Wrona J., 2002. Analiza zmieniającej się czystości wód zasilających a wydajność stawów rybnych. Zesz. Nauk. AR w Krakowie. Inż. Środ., 23, 393, 187–200.
 
8.
Madeyski M., 2004. Możliwość zanieczyszczenia a także kształtowania środowiska przyrodniczego przez stawy rybne. Zesz. Nauk. ATH. Inż. Włók. i Ochr. Środ. 14, 5, 136–143.
 
9.
Murat-Błażejewska S., 1997. Przesiąki w bilansie wodnym stawów rybnych. Rocz. AR w Poznaniu. Rozprawy Naukowe. Zeszyt 275.
 
10.
Orlik T., Obroślak R., 2005. Analiza jakości wód w stawie rybnym w zlewni rzeki Giełczwi. Acta Agrophysica. 5, 3, 705–710.
 
11.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).
 
12.
Strutyński J., Gałka A., 1997. Stawy rybne jako bariery dla zanieczyszczeń wnoszonych z wodami zasilającymi. Rocz. AR w Poznaniu. Mel. i Inż. Środ.. 19, 294, 2, 319–325.
 
13.
Tórz A., Raczyńska M., 2002. Ocena warunków hydrochemicznych stawów rybnych w Józefowie koło Lipian (woj. zachodniopomorskie). Zesz. Nauk. AR w Krakowie. Inż. Środ., 23, 393, 213–222.
 
14.
Zmysłowska I., Lewandowska D., Guziur J., 2000.Microbiological evaluation of pond water during carp and ide rearing. Arch. Ryb. Pol., 8, 1, 75–93.
 
Journals System - logo
Scroll to top