PL EN
HODOWLA STAWOWA KARPIA I JEJ WPŁYW NA STAN MIKOLOGICZNY WÓD POWIERZCHNIOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Higieny Zwierząt i Mikrobiologii Środowiska, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz
 
2
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Inżynierii Sanitarnej, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 
3
Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Zakład Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
 
Data publikacji: 15-11-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:135-139
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem badań była ocena wpływu hodowli stawowej karpia na stan mikologiczny wód powierzchniowych. Badania przeprowadzono w Gospodarstwie Rybackim w Ślesinie. W celu oznaczenia liczby grzybów wodę pobierano na dopływie, w stawach produkcyjnych, zimochowach i na odpływie. Przeprowadzone obserwacje dowiodły, że hodowle stawowe mogą w nieznacznym stopniu redukować liczbę grzybów, jak również poprawiać niektóre parametry fizykochemiczne wody.
 
REFERENCJE (14)
1.
Batko A., 1975. Zarys hydromikologii. PWN, Warszawa.
 
2.
Czeczuga B., Godlewska A., 1988. Chitinophilic zoosporic fungi in various types of water bodies. Acta Mycologica, 33, 1, 43–58.
 
3.
Czeczuga B., Woronowicz L., Brzozowska K., Chomutowska H., Orłowska M., 1988–1989. Badania grzybów wodnych. VIII. Mikoflora stawów rybnych w Popielewie oraz w Porytej Jabłoni. Rocz. AM w Białymstoku, 33–34, 123–141.
 
4.
Dynowska M., 1995. Drożdże i grzyby drożdżopodobne jako czynniki patogenne oraz bioindykatory ekosystemów wodnych. Rozprawa habilitacyjna. Studia i Materiały WSP Olsztyn, 77, 1–83.
 
5.
Kolasa-Jamińska B., 2004. Jakość wody spuszczanej ze stawów a termin odłowu ryb. Kom. Ryb. 5, 82, 10–12.
 
6.
Lewonowska E., 1986–1987. Grzyby Candida tropicalis jako próba wskaźnika oceny stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Rocz. AM w Białymstoku, 31–32, 125–142.
 
7.
Łysak A., Węglarzy K., Wrona J., 2002. Analiza zmieniającej się czystości wód zasilających a wydajność stawów rybnych. Zesz. Nauk. AR w Krakowie. Inż. Środ., 23, 393, 187–200.
 
8.
Madeyski M., 2004. Możliwość zanieczyszczenia a także kształtowania środowiska przyrodniczego przez stawy rybne. Zesz. Nauk. ATH. Inż. Włók. i Ochr. Środ. 14, 5, 136–143.
 
9.
Murat-Błażejewska S., 1997. Przesiąki w bilansie wodnym stawów rybnych. Rocz. AR w Poznaniu. Rozprawy Naukowe. Zeszyt 275.
 
10.
Orlik T., Obroślak R., 2005. Analiza jakości wód w stawie rybnym w zlewni rzeki Giełczwi. Acta Agrophysica. 5, 3, 705–710.
 
11.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).
 
12.
Strutyński J., Gałka A., 1997. Stawy rybne jako bariery dla zanieczyszczeń wnoszonych z wodami zasilającymi. Rocz. AR w Poznaniu. Mel. i Inż. Środ.. 19, 294, 2, 319–325.
 
13.
Tórz A., Raczyńska M., 2002. Ocena warunków hydrochemicznych stawów rybnych w Józefowie koło Lipian (woj. zachodniopomorskie). Zesz. Nauk. AR w Krakowie. Inż. Środ., 23, 393, 213–222.
 
14.
Zmysłowska I., Lewandowska D., Guziur J., 2000.Microbiological evaluation of pond water during carp and ide rearing. Arch. Ryb. Pol., 8, 1, 75–93.
 
Journals System - logo
Scroll to top