PL EN

O czasopiśmie

 
Ecological Engineering & Environmental Technology (EEET) – jest międzynarodowym, recenzowanym czasopismem naukowym podejmującym szeroko pojęte zagadnienia ekologii i techniki dotyczące inżynierii ochrony środowiska.

Inżynieria ekologiczna to teoretyczna i stosowana wiedza z wielu dziedzin nauki i techniki, stanowiąca podstawę racjonalnego użytkowania i ochrony środowiska przyrodniczego (Prof. Jan Siuta).

Zamieszczamy artykuły w całości angielskojęzyczne.

Czasopismo publikowane jest w wersji elektronicznej i nie ukazuje się wersja drukowana.
W naszym czasopiśmie nie ukazują się zeszyty specjalne.

Przyjęto zasady etyki opierając się na Wytycznych COPE dotyczących najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism, które dostępne są online pod adresem http://publicationethics.org/resources/code-conduct

Czasopismo EEET należy do CrossRef – organizacji zajmującej się dystrybucją metadanych publikacji naukowych w internecie.

iThenticate – system antyplagiatowy
Redakcja stosuje system antyplagiatowy iThenticate. Zapewnia on skuteczne wykrywanie plagiatów w celu zapewnienia wysokiej jakości procesu kwalifikacji artykułów do opublikowania.

Tematyka czasopisma
 • Gospodarowanie odpadami przemysłowymi i komunalnymi
 • Projektowanie i wykorzystanie technologii proekologicznych
 • Gospodarcze wykorzystanie ekosystemów środowiska
 • Badania monitoringowe środowiska naturalnego
 • Skutki zmian klimatu na środowisko
 • Ekotechniczne aspekty zrównoważonego rozwoju środowiska
 • Gospodarka zasobami wód podziemnych i powierzchniowych
 • Uzdatnianie i dystrybucja wody pitnej
 • Oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych
 • Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza
 • Zagrożenia środowiska hałasem
 • Ochrona i rekultywacja gleb
 • Metale ciężkie w środowisku przyrodniczym
 • Odnawialne oraz niekonwencjonalne źródła energii
 • Ochrona środowiska na obszarach wiejskich
 • Środowiskowa ocena cyklu życia produktów (LCA)
 • Modelowanie i symulacje komputerowe w ochronie środowiska
 • Systemy informacji geograficznej (GIS) i aplikacje teledetekcji

  Indeksacja
  SCOPUS
  DOAJ – Directory of Open Access Journals
  EBSCOhost
  IC Journals Master List
  Google Scholar
  J-Gate
  BazTech
  PBN – Polska Bibliografia Naukowa

  Częstotliwość wydań
  Miesięcznik (od roku 2024)

  Historia czasopisma
  Od 2000 do 2020 – Inżynieria Ekologiczna druk (ISSN 2081-139X), on-line (ISSN 2392-0629)
  Od 2021, nadal – Ecological Engineering & Environmental Technology on-line (ISSN 2719-7050)
 •  
  Journals System - logo
  Scroll to top