PL EN

Informacje dla Autorów

 
Przygotowując artykuł, prosimy o skorzystanie z szablonu Template

Zgłoszenie pracy do opublikowania
Artykuły należy nadsyłać przez jednego z autorów pracy za pośrednictwem internetowego Systemu Redakcyjnego kliknij Submit your paper. Do Redakcji należy przesłać tekst niesformatowany napisany w edytorze tekstu Word (plik .docx lub .doc). Aby ułatwić szybką publikację i zminimalizować koszty administracyjne, akceptowane są wyłącznie zgłoszenia on-line. Zgłoszenia przesłane przez inną osobę niż jeden z autorów nie będą akceptowane. Autor zgłaszający bierze odpowiedzialność za poprawne i kompletne złożenie pracy. Jeśli z powodów technicznych przesłanie pracy za pośrednictwem Systemu nie jest możliwe, wtedy można kontaktować się z Redakcją w celu uzyskania pomocy.

Warunki zgłaszania prac
Do Redakcji należy zgłaszać artykuły, które nie były wcześniej publikowane oraz nie są aktualnie rozpatrywane w innym wydawanym czasopiśmie naukowym. Autor zgłaszający bierze odpowiedzialność za zatwierdzenie artykułu przez wszystkich pozostałych współautorów. Do autorów należy także dopilnowanie, aby artykuły pochodzące z określonej instytucji zostały przesłane za jej zgodą. Po dokonanym zgłoszeniu pracy, Redakcja ustala datę jego otrzymania i kieruje do dalszego procedowania. Wszelka korespondencja odbywa się ze wskazanym w zgłoszeniu autorem korespondencyjnym. W wyniku zgłoszenia pracy wyrażana jest zgoda autorów na wykonanie niezbędnych prac redakcyjnych związanych z opublikowaniem artykułu.
  • W jednym zeszycie czasopisma może się znaleźć tylko jedna publikacja tego samego autora lub zespołu autorów.
  • W przypadku zgłoszenia kilku publikacji jednocześnie – wszystkie mogą być natychmiast odrzucone. Kolejna publikacja autora(ów) powinna zostać złożona nie wcześniej niż po opublikowaniu poprzedniej. Nie publikowane są prace przedstawione jako kolejne części.
  • W jednym tomie (roku) mogą zostać opublikowane tylko dwa artykuły tego samego autora (zespołu autorów).
  • W czasopiśmie publikowane są tylko oryginalne prace badawcze lub przeglądowe.
  • Nie przyjmujemy do publikowania prac powstałych w oparciu o wyniki badań ankietowych, a także na podstawie powszechnie dostępnych danych statystycznych.
  • Nie uwzględniane są prace powstałe na podstawie cyklicznie publikowanych światowych lub lokalnych raportów i zestawień.

Program iThenticate
Po otrzymaniu nowej pracy, przeprowadzamy test podobieństwa programem iThenticate w aspekcie wykrycia ewentualnego plagiatu. Sumaryczny wskaźnik podobieństwa nie może przekraczać granicy 25%, zaś podobieństwo względem jednego artykułu nie może przekraczać granicy 5%. W przeciwnym przypadku artykuł zostanie natychmiast odrzucony przez redaktora oraz nie ma możliwości ponownego przesłania go do Redakcji po ewentualnych poprawkach.

Zawartość artykułu
Artykuł należy przygotować uwzględniając następujące elementy:
– Tytuł pracy,
– Pełne imię i nazwisko autora(ów) (inicjały nie są wystarczające),
– Afiliacja (pełny adres korespondencyjny instytucji – np. wydział, uczelnia, ulica, kod pocztowy, miasto, kraj i e-mail),
– Streszczenie,
– Słowa kluczowe,
– Tekst główny,
– Podziękowania,
– Bibliografia.

Objętość artykułu (wraz z tabelami i ilustracjami) nie powinna przekraczać 20 stron formatu A4 (wliczone w cenę). Zamieszczenie dłuższej publikacji wymaga zgody Redakcji.
Tytuł powinien być sformułowany w sposób zwięzły oraz nie zawierać skrótów i znaków obcych.
Nie należy zamieszczać spisu symboli i oznaczeń, jednakże ich objaśnienia powinny znajdować się w tekście.
Prosimy nie formatować tekstu, a w szczególności niedozwolone jest dzielenie go na kolumny, oraz dodawanie nagłówków i stopek.

Recenzje
Wszystkie wstępnie zakwalifikowane artykuły kierowane są do dwóch niezależnych recenzentów, których tożsamość pozostaje anonimowa dla autorów. Nowe artykuły, niespełniające standardów doskonałości akademickiej, mogą być od razu odrzucone przez redaktora prowadzącego, bez wysyłania ich do recenzentów.

Jednostki miary
Jednostki miary powinny być przedstawiane w sposób ujednolicony, przy czym stosuje się międzynarodowy układ jednostek miar (układ SI).

Streszczenie
Zamieszczenie streszczenia jest obowiązkowe w zgłoszonym artykule. W streszczeniu nie wolno zamieszczać cytowań literatury. Streszczenie zamieszczane jest także na stronie internetowej czasopisma, jako odrębne opracowanie zawierające wszystkie niezbędne informacje na temat pracy: cele, materiał i metodykę, najważniejsze wyniki oraz wnioski z pracy.

Podziękowania
Podziękowania powinny znaleźć się w po wnioskach z badań, oraz przed bibliografią. W tej części pracy można także zamieścić informacje o źródłach finansowania badań i/lub pokrycia kosztów publikacji.

Bibliografia
Autorzy powinni zadbać o przedstawienie kompletnych i dokładnych informacji bibliograficznych. Wszystkie wymienione w spisie źródła muszą być zacytowane w tekście. Cytowania należy stosować w układzie [Nazwisko, rok], w nawiasach kwadratowych lub okrągłych (maksymalnie dwie pozycje w jednym miejscu). Spis publikacji (zamieszczony na samym końcu pracy) powinien zawierać cytowane prace źródłowe, które ukazały się w ostatnich 20 latach. Wszystkie publikacje powinny być ułożone w kolejności alfabetycznej (względem nazwiska pierwszego autora). Artykuły tego samego autora(-ów), które ukazały się w tym samym roku należy oznaczyć kolejnymi literami alfabetu, np: 2024a, 2024b, 2024c. Niedopuszczalne są wielokrotne cytowania jednej publikacji w różnych miejscach tekstu oraz w spisie mogą wystąpić maksymalnie trzy różne publikacje tego samego autora(-ów).
Przykłady zapisu pozycji literatury
Książki:
1. Brolla A.T., Howe C. 2021. Soil contamination in landfill. McGraw-Hill, New York.
Czasopisma:
2. Duncan W. 2022. Thermal energy from a biogas plant for leachate treatment. Energies, 19(3), 753–767.
Materiały konferencyjne:
3. Thompson P. 2019. Global worming potential and waste management. In: Proceedings of the 10th International Forum of Ecological Engineering, Kazimierz Dolny, Poland, pp. 287–305.
Rozprawy naukowe:
4. Ramley P.R. 2023. Greenhouse gases emission mitigation relevant to changes in MSW system. Ph.D. Thesis, Columbia University, New York.

Przygotowanie ilustracji
Każda ilustracja (rysunek, schemat, fotografia) powinna być dostarczona w osobnym pliku elektronicznym w formatach bitmapowych (JPEG, PNG, TIFF, itp.). Obrazy bitmapowe powinny mieć rozdzielczość 300 dpi. Preferowane są ilustracje kolorowe, publikowane bez dopłaty.
Wszystkie ilustracje należy numerować w kolejności występowania (np. Rysunek 1, lub Rys. 1, itd.). Na rysunkach wieloczęściowych, każdą część należy oznaczyć kolejną literą alfabetu, np. (a), (b), (c). Tytuł rysunku należy zamieścić pod ilustracją, oraz w razie potrzeby dodać do tytułu wszelkie wyjaśnienia przedstawionych symboli i oznaczeń.

Przygotowanie tabel
Tabele należy numerować w kolejności występowania (np. Tabela 1, Tabela 2, itd.). Tytuł tabeli należy zamieszczać nad tabelą, natomiast dodatkowe uwagi i wyjaśnienia zamieszczać pod tabelą. W przypadku wystąpienia wielkości liczbowych, w nagłówku kolumny należy podać ich jednostki.

Równania
Wszystkie równania należy numerować w kolejności ich występowania z prawej strony kolumny w nawiasach okrągłych (np. (1), (2), itd.). Słowo „równanie” powinno być pisane pełnymi słowami na początku, czy w środku zdania, oraz w formie skrótowej, gdy wystąpi w nawiasach okrągłych. Symbole wielkości fizycznych, zarówno we wzorach, jak i w tekście należy pisać kursywą. Oznaczenia algebraiczne należy pisać czcionką prostą.

Wydruk próbny
Wszelkie uwagi i korekty można nanieść bezpośrednio na przesłanym do autora korespondencyjnego wydruku próbnym (plik PDF). Plik te należy odesłać do Redakcji w ciągu 2-3 dni od jego otrzymania. Ostatnie poprawki nanoszone są bezpośrednio przez redaktorów, w celu zapewnienia szybkiego opublikowania artykułów.

Prawa autorskie
Autorzy publikujący w trybie Open Access zachowują prawa autorskie do swoich artykułów, a wszystkie publikacje są rozpowszechniane na warunkach licencji CC-BY 4.0, która pozwala na nieograniczone wykorzystanie, dystrybucję i reprodukcję na dowolnym nośniku, pod warunkiem prawidłowego cytowania oryginalnego dzieła.

Polityka ujawniania informacji
Autorzy powinni ujawnić wszelkie konflikty interesów, które mogą wystąpić po opublikowaniu nadesłanych prac. W szczególności dotyczy to możliwości uzyskania korzyści finansowych wśród osób i instytucji, w wyniku nieuprawnionego wykorzystania opublikowanych wyników badań naukowych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i poprawiania tekstów. Znaczące zmiany tekstu będą uzgadniane z autorami.
 
Journals System - logo
Scroll to top