PL EN
ZAGROŻENIE POGORSZENIA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH SPOWODOWANE NIEZREKULTYWOWANYM SKŁADOWISKIEM ODPADÓW W TŁOKINI KOŚCIELNEJ K/KALISZA
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Badawczo-Rozwojowy Inżynierii Lądowej i Wodnej „Euroexbud” w Kaliszu, ul. Łódzka 218, 62-800 Kalisz
 
2
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
 
3
National University of Water Management and Nature Resources Use, Soborna Str. 11, 33028 Rivne, Ukraine
 
 
Data publikacji: 01-02-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:77-87
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Składowisko odpadów poprodukcyjnych pochodzących z przemysłu spożywczego zlokalizowane jest w Tłokini Kościelnej k/Kalisza w zlewniach cząstkowych rzek Pokrzywnicy i Swędrni. Istnieje obawa wpływu niezrekultywowanego składowiska odpadów poprodukcyjnych na pogorszenie jakości wód powierzchniowych w rzece Swędrni i Pokrzywnicy oraz retencjonowanych w zbiorniku zaporowym Pokrzywnica (Szałe), a także wpływu na jakość wód podziemnych wysokiej ochrony w głównym zbiorniku wód podziemnych nr 311. Zasolone wody gruntowe pochodzące ze składowiska odpadów niekorzystnie oddziałują ponadto na budowle podziemne (fundamenty, sieci inżynieryjne, budowle hydrotechniczne i wodno-melioracyjne). Składowisko odpadów poprodukcyjnych w Tłokini Kościelnej należy zrekultywować zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką inżynierską.
 
REFERENCJE (10)
1.
Bieszczad S., Sobota J.: Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego, Wyd. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 
2.
Byczyński H.: Problemy hydrologiczne w rejonie oddziaływania wysypiska odpadów na środowisko, Biuletyn Komisji ds. Oddziaływania na Środowisko nr 8, 1992.
 
3.
Iwaniec E.: Dokumentacja geologiczna w związku z zainstalowaniem dwóch piezometrów w rejonie byłego składowiska odpadów poprodukcyjnych w Tłokini Kościelnej, Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A., 2012.
 
4.
Kasprzak W.: Ekspertyza oddziaływania składowiska odpadów poprodukcyjnych zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Łódzkiej na zasolenie wód gruntowych, Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A., 1993.
 
5.
Rozporządzenie Wojewody kaliskiego nr 68 z dnia 20 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia krajobrazu chronionego ”Dolina rzeki Swędrni”.
 
6.
Szpadt R.: Odpady komunalne i przemysłowe, Informator o stanie środowiska Wrocławia, 1991.
 
7.
WAMECO s.c.: Zmiany do projektu ujęcia i gromadzenia odcieku ze starego składowiska odpadów poprodukcyjnych KZKS Winiary w Kaliszu, ul. Łódzka 149-153, Wrocław 1998.
 
8.
Weber B.: Zagospodarowanie odpadów komunalnych. Składowanie cz. II, rozdz. 9, Mater. Studium Podyplomowe Budownictwa – Gospodarka Wodna, Uniwersytet Hanower 1991.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 23.07.2008 Dz. U. 143 poz. 896.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30.04.2013 Dz. U. poz. 523.
 
Journals System - logo
Scroll to top