PL EN
MODERNISATION OF WATER BARRAGE IN SKÓRKA VILLAGE ON THE GŁOMIA RIVER
 
More details
Hide details
1
Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94E, 60-649 Poznań
 
2
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94E, 60-649 Poznań
 
3
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań
 
 
Publication date: 2015-10-04
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:235-240
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In 2012 the construction of a weir, a bridge and a fish pass on the river Głomia in the Skórka village was completed. The new weir allowed to continue operating hydroelectric power station (12 kW). The construction of fish ladders allowed the migration. The analysis of water flows by the barrage indicates the need for modernization of hydroelectric power. The problem on the barrage is also to provide sufficient current attractant in order to identify a suitable way for migratory fish. The analysis of the technical solutions proposed the construction of a second fish pass. The paper presents a detail analysis of the modernization of the barrage yet, taking into account all the elements constituting the upper and lower positions of the structure. Reconstruction of hydrotechnical objects, technical condition of which requires modernization should take into account the performance characteristics of all elements of the barrage to avoid the need to improve the operation of the elements already modernized. The repair work should be different scenarios that may occur during the lifetime of barrage.
 
REFERENCES (13)
1.
Biuletyn Krajeński 2012. Odbudowany jaz w Skórce. Urząd Gminy i Miasta Krajenka, http://www.krajenka.pl.hosting....
 
2.
Gołaski J. 1993. Atlas rozmieszczenia młynów wodnych w dorzeczach Warty, Brdy i części Barczycy w okresie 1790-1960, cz. 3 – dolna Noteć, Drawa i Gwda. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, ss. 81.
 
3.
GUS 2007. Ochrona Środowiska. Główny Urząd Statystyczny.
 
4.
Operat wodnoprawny 2009. Odbudowa jazu Skórka, gm. Krajenka, pow. Złotowski. Hydroprojekt Poznań Sp. z o.o.
 
5.
Kuraszewicz A. 2014. Warunki migracji ryb przez stopień wodny Skórka z MEW derywacyjną na rzece Głomi. Praca dyplomowa, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej.
 
6.
Mikołajczak D. 2015. Warunki pracy węzła Skórka na rzece Głomi w aspekcie migracji ryb i kształtowania prądu wabiącego. Praca dyplomowa, maszynopis, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej.
 
7.
Przybyła Cz. Mrozik K. 2008. Realizacja inwestycji małej retencji w województwie wielkopolskim w latach 1998–2005. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 528, 449–456.
 
8.
Rogoziecki A., Cholewińska M. 2013. Potencjał hydroenergetyczny rzek północnej Wielkopolski. Materiały Konferencji podsumowującej konsultacje społeczne. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju OZE dla Wielkopolski na lata 2012–2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Dz.U. 07, 86, 579.
 
10.
Siniecki C. 2012. Realizacja małej retencji wodnej w województwie wielkopolskim w latach 2000–2011. Sesja naukowo-techniczna „Przepływy wody i zanieczyszczeń w ośrodkach porowatych i w korytach otwartych”. Poznań, 30 marzec 2012 r.
 
11.
Szlęzak R., Puchowski K. 2011. Potencjał hydrologiczny Polski, ekonomiczne, techniczne i środowiskowe możliwości jego wykorzystania. Poznań.
 
12.
Tymczuk Z., Przybyła Cz., Sosiński M. 2005. Priorytetowe kierunki działań w realizacji programu małej retencji w latach 2005–2015 w województwie wielkopolskim. Roczniki Akademii Rolnicze w Poznaniu, CCCLXV, Melior. Inż. Środ. 26, 461–467.
 
13.
Urbański Ł. 2015. Koncepcja elektrowni wodnej stopnia Skórka na rzece Głomia. Praca dyplomowa, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej.
 
Journals System - logo
Scroll to top