PL EN
MODERNIZACJA STOPNIA WODNEGO SKÓRKA NA RZECE GŁOMIA
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94E, 60-649 Poznań
 
2
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94E, 60-649 Poznań
 
3
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań
 
 
Data publikacji: 04-10-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:235-240
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W 2012 roku zakończona została budowa jazu, mostu i przepławki dla ryb na rzece Głomi w miejscowości Skórka. Nowy jaz umożliwił dalszą eksploatację elektrowni wodnej o mocy 12 kW, a wybudowanie przepławki dla ryb ułatwiło ich migrację. Analiza przepływów wody przez stopień wody wskazuje na konieczność modernizacji elektrowni wodnej. Problemem na stopniu jest również zapewnienie odpowiedniego prądu wabiącego w celu wskazania odpowiedniej drogi dla migrujących ryb. Na podstawie analizy rozwiązań technicznych zaproponowano m.in. wybudowanie drugiej przepławki. W artykule przedstawiono szczegółowo analizę modernizacji stopnia wodnego Skórka z uwzględnieniem wszystkich elementów wchodzących w skład górnego i dolnego stanowiska budowli piętrzącej. Przebudowa obiektów hydrotechnicznych, których stan techniczny wymaga modernizacji powinna uwzględniać charakterystykę pracy wszystkich elementów stopnia aby uniknąć potrzeby poprawy działania elementów już zmodernizowanych. W pracach naprawczych należy przewidzieć różne scenariusze jakie mogą wystąpić w okresie eksploatacji stopnia. Słowa kluczowe: mętność, natlenienie, filtry włókninowe.
 
REFERENCJE (13)
1.
Biuletyn Krajeński 2012. Odbudowany jaz w Skórce. Urząd Gminy i Miasta Krajenka, http://www.krajenka.pl.hosting....
 
2.
Gołaski J. 1993. Atlas rozmieszczenia młynów wodnych w dorzeczach Warty, Brdy i części Barczycy w okresie 1790-1960, cz. 3 – dolna Noteć, Drawa i Gwda. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, ss. 81.
 
3.
GUS 2007. Ochrona Środowiska. Główny Urząd Statystyczny.
 
4.
Operat wodnoprawny 2009. Odbudowa jazu Skórka, gm. Krajenka, pow. Złotowski. Hydroprojekt Poznań Sp. z o.o.
 
5.
Kuraszewicz A. 2014. Warunki migracji ryb przez stopień wodny Skórka z MEW derywacyjną na rzece Głomi. Praca dyplomowa, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej.
 
6.
Mikołajczak D. 2015. Warunki pracy węzła Skórka na rzece Głomi w aspekcie migracji ryb i kształtowania prądu wabiącego. Praca dyplomowa, maszynopis, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej.
 
7.
Przybyła Cz. Mrozik K. 2008. Realizacja inwestycji małej retencji w województwie wielkopolskim w latach 1998–2005. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 528, 449–456.
 
8.
Rogoziecki A., Cholewińska M. 2013. Potencjał hydroenergetyczny rzek północnej Wielkopolski. Materiały Konferencji podsumowującej konsultacje społeczne. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju OZE dla Wielkopolski na lata 2012–2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Dz.U. 07, 86, 579.
 
10.
Siniecki C. 2012. Realizacja małej retencji wodnej w województwie wielkopolskim w latach 2000–2011. Sesja naukowo-techniczna „Przepływy wody i zanieczyszczeń w ośrodkach porowatych i w korytach otwartych”. Poznań, 30 marzec 2012 r.
 
11.
Szlęzak R., Puchowski K. 2011. Potencjał hydrologiczny Polski, ekonomiczne, techniczne i środowiskowe możliwości jego wykorzystania. Poznań.
 
12.
Tymczuk Z., Przybyła Cz., Sosiński M. 2005. Priorytetowe kierunki działań w realizacji programu małej retencji w latach 2005–2015 w województwie wielkopolskim. Roczniki Akademii Rolnicze w Poznaniu, CCCLXV, Melior. Inż. Środ. 26, 461–467.
 
13.
Urbański Ł. 2015. Koncepcja elektrowni wodnej stopnia Skórka na rzece Głomia. Praca dyplomowa, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej.
 
Journals System - logo
Scroll to top