PL EN
NEUTRALIZING WASTEWATER FROM PUBLIC UTILITIES ON RURAL AREAS
 
More details
Hide details
1
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Publication date: 2015-10-04
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:178-183
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research aimed at determining a potential use of domestic sewage treatment plants based on activated sludge for the disposal of wastes drained from schools in rural areas. Selected pollutant indicators, such as: BOD5, COD, total suspended solids, total nitrogen and phosphates were the basis for determining the composition of raw sewage discharged by public utility objects and the quality of treated sewage considering the days when lessons were taking place at school and days free from classes. The analysis of the results revealed that household sewage treatment plants based on activated sludge may be used for waste disposal from public facilities, such as schools.
 
REFERENCES (12)
1.
Błażejewski R. 2007. Kanalizacja wsi. Przegląd Komunalny 11(194), 83–98.
 
2.
Błażejewski R., Mazurkiewicz J. 2007. Wybór małej oczyszczalni ścieków dla terenów niezurbanizowanych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 1, 22–26.
 
3.
Bugajski P., Bergel T. 2008. Wielkości wybranych stężeń zanieczyszczeń w ściekach bytowych odpływających z terenów wiejskich. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 9, 28–29.
 
4.
GUS 2013. Infrastruktura komunalna w 2012 r. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 
5.
Jóźwiakowski K. 2012. Przydomowe oczyszczal­nie ścieków na terenach wiejskich – cz. I. Inżynier budownictwa, 10, 57–60.
 
6.
Jóźwiakowski K., Pytka A. 2010. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w Polsce w latach 1990-2008. Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Monografia Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Tom VI, 31–39.
 
7.
Kaczor G., Szewczyk T. 2011. Wybrane cechy jakościowe ścieków odprowadzanych z osiedli domów jednorodzinnych w Krakowie. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 10, 361–363.
 
8.
Kaczor G. 2009. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z wiejskich systemów kanalizacyjnych województwa małopolskiego. Infstarktura i Ekologia Terenów Wiejskichm 9, 97–104.
 
9.
Pawełek J. 2015. Water management in Poland in view of water supply and sewage disposal infrastructure development. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich II/2, 367–376.
 
10.
Pryszcz M., Mrowiec B.M. 2015. Funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni w Polsce. Inżynieria Ekologiczna, 41, 133–141.
 
11.
Świgoń Z. 2008. Prawne i techniczne aspekty budowy przydomowej oczyszczalni (cz. 1). Rynek Instalacyjny, 1/2, 73–75.
 
12.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07. 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137, poz. 984).
 
Journals System - logo
Scroll to top