PL EN
APPLICATION OF ESSENTIAL OILS EXTRACTED FROM PEELS OF ORANGES AS A PARTIAL SUBSTITUTE OF FLOCCULANT
 
More details
Hide details
1
Katedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
 
 
Publication date: 2016-05-01
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:104-113
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study attempts to determine the optimum conditions of the process of mechanical dewatering of municipal sewage sludge and reduction of odours emitted during this process. The process of dewatering of municipal sewage sludge was carried out using laboratory sedimentation centrifuge of MPW-350 type. Municipal sewage sludge stabilized during anaerobic digestion, taken from Wastewater Treatment Plant Jamno. The dewatering process was aided by cationic flocculant Praestol 855BS of real solution concentration 0.3% and essential oil from orange, which was extracted from orange peels in the process of steam distillation. Constant parameters of dewatering process were: pH, temperature, colour, texture, smell, water content and dry matter content. Independent variables of dewatering process were: centrifugation time (in the range 1–10 min), centrifugation speed (in the range 1000–3000 rotations/min) and dose of mixture of flocculant Praestol 855BS (79%) + essential oil of orange (21%) in the range 0–48 ml/dm3. Water content in the sludge after the process, dry matter content in the effluent and the duration of the smell of oil in the sediment were determined. Studies showed that the essential oil from orange may be used as a partial substitute of flocculant Praestol 855BS in the process of centrifugal sedimentation. Essential oil of orange significantly reduces unpleasant odours which are emitted from sludge during mechanical dewatering. Simultaneous application of both reagents, ie. flocculant Praestol 855BS 79%, and essential oil of orange 21% of volume is recommended.
 
REFERENCES (16)
1.
Agus, E., Zhang, L., Sedlak, D. L. 2012. A framework for identifying characteristic odor compounds in municipal wastewater effluent. Water Research, 46 (18), 5970–5980.
 
2.
ASHLAND Karta charakterystyki flokulanta Praestol 855BS, Nr karty: R0308409.
 
3.
Bień, J., Matysiak, B., Wystalska, K. 1999. Stabilizacja i odwadnianie osadów ściekowych. Monografie Nr 60. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 
4.
Bojanowicz-Bablok, A. 2012. Disamenity externalities of municipal solid waste landfill. Archives of Waste Menagement and Environmental Protection, 14 (1), 11–20.
 
5.
Boruszko, D. 2001. Przeróbka i unieszkodliwianie osadów ściekowych – ćwiczenia laboratoryjne. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 
6.
Brudniak, A., Dębowski, M., Zieliński, M. 2013. Określenie zapachowego oddziaływania wybranej oczyszczalni ścieków na tereny objęte opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego. Rocznik Ochrona Środowiska, 15 (2), 1759–1771.
 
7.
Kośmider, J., & Krajewska, B. 2007. Determining Temporary Odour Concetrationunder Field Conditions – Comparison of Methods. Polish Journal of Environmental Studies, 16 (2), 215–225.
 
8.
Kośmider, J., Mazur-Chrzanowska, B., Wyszyński, B. 2012. Odory. PWN, Warszawa.
 
9.
Kowalczyk, A. & Piecuch, T. 2016. Sludge dewatering in a decanter centrifuge aided by cationic flocculant Praestol 855BS and essential oil of waste orange pesel. Archives of Environmental Protection, 42 (1), 3–18.
 
10.
Kulig, A. 2005. Źródła i oddziaływanie odorantów emitowanych z obiektów gospodarki ściekowej. Prze-gląd Komunalny, Zeszyty Komunalne, 11, 99–103.
 
11.
Kulig, A., Lelicińska-Serafin, K., Podedworna, J., Sinicyn, G., Heidrich, Z., Czyżkowski, B. 2010. Identyfikacja, inwentaryzacja i charakterystyka źródeł odorantów w gospodarce komunalnej w Polsce [W:] Szynkowska, M., Zwoździak, J. (red.) Współczesna problematyka odorów. WNT, Warszawa, 14–53.
 
12.
Kulig, A., Sinicyn, G., Czyżkowski, B., Lelicińska-Serafin, K., Heidrich, Z., Podedworna, J. 2008. Identyfication and survey of the sources of potential olfactory impact in municipal management in Poland. Modern Chemical Technology in Agriculture and Environment Protection, 9, 549–563.
 
13.
Malej, J. 2004. Odpady i osady ściekowe. Charakterystyka – unieszkodliwianie – zagospodarowanie. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 
14.
Malej, J., Majewska, A., Boguski, A. 2002. Wybrane problemy oczyszczania wód osadowych. Rocznik Ochrona Środowiska, 4, 11–48.
 
15.
Podedworna, J., Umiejewska, K. 2007. Ćwiczenia laboratoryjne z technologii osadów ściekowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
16.
Podedworna, J., Umiejewska, K. 2008. Technologia osadów ściekowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top