PL EN
THE ANALYSIS OF SEWAGE SYSTEM INFLUENCE ON RECEIVERS
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska, ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa
 
 
Publication date: 2015-11-15
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:183-194
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Reducing waste water discharges to the receiver is now one of the most important activities to ensure the protection of surface waters. This is caused mainly by progressive urbanization and increasing impervious surfaces. Discharge of sewage with a large load of pollutants affect the receivers in a negative way. The quality of waste water varies and depends on many factors, but above all, it is closely linked with sewer system applied to the drainage catchment. The article presents a comparative analysis of the environmental impact of three basic sewer systems: combined, separate and semi-separate. The analysis was performed for a typical urban catchment, using the average concentration of the basic indicators of pollution, which total suspended solids, nitrogen and phosphorus, COD, BOD5, selected heavy metals are merked. The results concluded that each of these sewer systems characterized by varying environmental impacts depending on the indicator of pollution. The best of today available technical solutions seem to be semi-separate sewer system, using the storage tank with the control in real time (RTC) for controlling the flow.
 
REFERENCES (21)
1.
Błaszczyk W., Stamatello H. 1975. Budowa miejskich sieci kanalizacyjnych, Arkady Warszawa.
 
2.
Brombach H., Mergentheim B. 2006. Wie verschmutzt ist Regenwasser wirklich, Pecher Seminar, Niederschlagswasser in Trennsystemen-gesteigerte Anforderungen und Innovative Konzepte, 7 November, Bochum.
 
3.
Brombach H. 2009 Stormwater-urban drainage problems and solutions, International Conference “Modern methods for stormwater drainage in the costal area”, Rijeka 19-21 March, Croatia.
 
4.
Dąbrowski W. 2004. Oddziaływanie sieci kanalizacyjnych na środowisko, Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 
5.
Fidala-Szope M. 1997. Ochrona wód powierzchniowych przed zrzutami ścieków opadowych z kanalizacji deszczowej i półrozdzielczej, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 
6.
Heldrich A, Witkowski A. 2005. Urządzenia do oczyszczania ścieków. Projektowanie, przykłady obliczeń, Wydawnictwo „Seidel-Przywecki” Sp. zo.o. Warszawa.
 
7.
Kotowski A. 2011. Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Wydawnictwo Seidel-Przywecki (Wydanie I), Warszawa.
 
8.
Królikowski A., Grabarczyk K., Gwoździej-Marur J., Butarewicz A. 2006. Osady powstające w obiektach systemu kanalizacji deszczowej. Monografia Komitetu Inżynierii Środowiska PAN Lublin, vol. 35.
 
9.
Królikowska J. 2010. Ocena przydatności hydroseparatorów do podczyszczania ścieków opadowych, Seria Inżynieria Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 
10.
Królikowska J. 2011. Urządzenia inżynierskie z ruchem wirowym stosowane na sieci kanalizacyjnej do zmniejszenia ładunku zawiesiny w ściekach deszczowych, Inżynieria Ekologiczna, Nr 26.
 
11.
Królikowska J., Królikowski A., Wody opadowe. Odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie, Wydawnictwo „Seidel-Przywecki” Sp. zo.o., 2012.
 
12.
Molenda T., 2006. Dynamika zmian wybranych zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych zlewni zurbanizowanej, Infrastruktura terenów wiejskich, PAN Oddział w Krakowie, 4(3), 117–124.
 
13.
Mrowiec M. 2009. Efektywne wymiarowanie i dynamiczna regulacja kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 
14.
Mrowiec M., Pluta K. 2014. Analiza działania kanalizacji półrozdzielczej z zastosowaniem różnego rodzaju separatorów przeplywu, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 1(1), 75–88.
 
15.
Mrowiec M., Pluta K. 2014. Sterowanie przepływem w kanalizacji pórozdzielczej, Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. Tom 4, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
16.
Ociepa E., Kisiel A., Lach J. 2010. Zanieczyszczenia wód opadowych spływających do systemów kanalizacyjnych, Proceedings of ECOpole, 4(2), 465–469.
 
17.
Ociepa E., Kisiel A., Lach J., 2009. Ochrona wód powierzchniowych przed zrzutami ścieków deszczowych z sieci kanalizacyjnych, Proceedings of ECOpole, 3(1), 115–120.
 
18.
Osmulska-Mróz B. 1990. Podstawy gospodarki wodno-ściekowej w miastach i osiedlach. Wydawnictwo Instytutu Ochrony Środowiska, Warszawa.
 
19.
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U. RP z dnia 16 grudnia 2014 poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
 
20.
Zawilski M. 1997. Prognozowanie wielkości odpływu i ładunków zanieczyszczeń ścieków opadowych odprowadzanych z terenów zurbanizowanych Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 
21.
Zawilski M., Sakson G. 2012. Ocena emisji zawiesin odprowadzanych kanalizacją deszczową z terenów zurbanizowanych, Ochrona Środowiska, 35(2).
 
Journals System - logo
Scroll to top