PL EN
THE PRELIMINARY RESULTS OF MONITORING IN TERMS RAINWATER IN 2013–2014 IN THE CITY OF BYDGOSZCZ
 
More details
Hide details
1
atedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Inżynierii Sanitarnej; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 
2
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o., ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
 
3
Katedra Higieny Zwierząt i Mikrobiologii Środowiska, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 
4
Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
 
Publication date: 2015-11-15
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:176-182
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper shows the results of analysis distribution of the amount and rainfall intensity in Bydgoszcz based on network measurements of rain, which is operated by the Municipal Water Supply and sewers in Bydgoszcz. The system consists of six rain-gauges type TPG-036-H24 by A-STER, which are equipped with electronic data recording system with GPRS transmission to a central server. A record of the amount of rainfall measurement results is carried out in 2-minute intervals with an accuracy of 0.1 millimeters. The extreme highs and the intensity of rainfall registered in the audited period was analyzed. The results were presented in a form of tables and graphs. The intensity measurements and the amount of rainfall were used by a dense network of rainwater, which allows you to get valuable results, essential in the analysis of the functioning of municipal sewer system.
 
REFERENCES (15)
1.
Bohuszewicz G. 2015. Wpływ warunków opadowych na funkcjonowanie kanalizacji na terenie Bydgoszczy, Pracy magisterska napisana pod kierunkiem Rafała Paseli na UTP w Bydgoszczy.
 
2.
Kaźmierczak B., Kotowski A., Wdowikowski M. 2014. Analiza tendencji rocznych i sezonowych zmian wysokości opadów atmosferycznych w dorzeczu Górnej Odry, Ochrona Środowiska, 36(3), 49–54.
 
3.
Kotowski A. 2011. Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów, Wydawnictwo Seidel Przywecki Sp. z o.o., Wydanie pierwsze, Warszawa.
 
4.
Kotowski A., Kaźmierczak B., Dancewicz A. 2010. Czasowo-przestrzenne zróżnicowanie opadów atmosferycznych we Wrocławiu, Ochrona Środowiska, 32(4), 37–46.
 
5.
Kotowski A., Kaźmierczak B., Dancewicz A. 2010. Modelowanie opadów do wymiarowania kanalizacji, Wydawnictwo Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Studia z zakresu Inżynierii nr 68, Warszawa.
 
6.
Licznar P. 2009. Potrzeba wykorzystywania syntetycznych danych opadowych dla modelowania sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 6, 19–24.
 
7.
Licznar P., Łomotowski J. 2005. Analiza średnich natężeń deszczów miarodajnych we Wrocławiu, Ochrona Środowiska, nr 1, 29–34.
 
8.
Licznar P., Łomotowski J. 2005. Analiza chwilowych natężeń deszczów miarodajnych we Wrocławiu, Ochrona Środowiska, nr 2, 25–28.
 
9.
Licznar P., Łomotowski J., Rojek M. 2005. Pomiary i przetwarzanie danych opadowych dla potrzeb projektowania i eksploatacji systemów odwodnieniowych, Wydawnictwo Futura, Poznań.
 
10.
Licznar P., Szeląg B. 2014. Analiza zmienności czasowej opadów atmosferycznych w Warszawie, Ochrona Środowiska, 36(3), 23–28.
 
11.
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz.
 
12.
Nowogoński I. 2012. Wstępna ocena monitoringu opadów atmosferycznych i sygnalizacji wystąpienia odpływów burzowych na terenie miasta Głogów. Uniwersytet Zielonogórski, Zeszyt Naukowy nr 146, Inżynieria Środowiska nr 26.
 
13.
Telbud 2013. Monitoring systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Bydgoszcz. Dokumentacja powykonawcza. System Sterowania i Monitorowania, MWiK Bydgoszcz, Poznań.
 
14.
Zawilski M. 2011. Wstępne rezultaty monitoringu przestrzennego rozkładu opadów w Łodzi w 2010 roku, Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Monografia pod redakcją Janusza Łomotowskiego „Wody opadowe a zjawiska ekstremalne”.
 
15.
Weinerowska-Bords K. 2010. Wpływ uproszczeń na obliczenia spływu deszczowego w zlewni zurbanizowanej, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 
Journals System - logo
Scroll to top