PL EN
WSTĘPNE REZULTATY MONITORINGU WARUNKÓW OPADOWYCH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY W LATACH 2013–2014
 
Więcej
Ukryj
1
atedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Inżynierii Sanitarnej; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
2
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o., ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
3
Katedra Higieny Zwierząt i Mikrobiologii Środowiska, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
4
Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Data publikacji: 15-11-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:176–182
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wstępne wyniki analiz rozkładu wysokości, intensywności i natężenia opadu deszczu na terenie miasta Bydgoszczy, na podstawie pomiarów sieci pluwiometrycznej eksploatowanej przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacje w Bydgoszczy. System ten składa się z sześciu deszczomierzy korytkowych typu TPG-036-H24 firmy A-STER, wyposażonych w elektroniczny system zapisu danych z ich transmisją w technologii GPRS do serwera centralnego. Zapis wyników pomiaru wysokości opadów odbywa się w interwałach 2-minutowych z dokładnością do 0,1 mm. Poza tym analizie poddano ekstremalne wysokości i natężania opadów zarejestrowanych w badanym okresie, które zostały zaprezentowane w postaci tabel i wykresów. Pomiary natężenia i wysokości opadu prowadzone przy wykorzystaniu odpowiednio gęstej sieci pluwiometrycznej dają możliwość uzyskania wartościowych rezultatów, niezbędnych w analizie funkcjonowania miejskich systemów kanalizacyjnych.
 
REFERENCJE (15)
1.
Bohuszewicz G. 2015. Wpływ warunków opadowych na funkcjonowanie kanalizacji na terenie Bydgoszczy, Pracy magisterska napisana pod kierunkiem Rafała Paseli na UTP w Bydgoszczy.
 
2.
Kaźmierczak B., Kotowski A., Wdowikowski M. 2014. Analiza tendencji rocznych i sezonowych zmian wysokości opadów atmosferycznych w dorzeczu Górnej Odry, Ochrona Środowiska, 36(3), 49–54.
 
3.
Kotowski A. 2011. Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów, Wydawnictwo Seidel Przywecki Sp. z o.o., Wydanie pierwsze, Warszawa.
 
4.
Kotowski A., Kaźmierczak B., Dancewicz A. 2010. Czasowo-przestrzenne zróżnicowanie opadów atmosferycznych we Wrocławiu, Ochrona Środowiska, 32(4), 37–46.
 
5.
Kotowski A., Kaźmierczak B., Dancewicz A. 2010. Modelowanie opadów do wymiarowania kanalizacji, Wydawnictwo Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Studia z zakresu Inżynierii nr 68, Warszawa.
 
6.
Licznar P. 2009. Potrzeba wykorzystywania syntetycznych danych opadowych dla modelowania sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 6, 19–24.
 
7.
Licznar P., Łomotowski J. 2005. Analiza średnich natężeń deszczów miarodajnych we Wrocławiu, Ochrona Środowiska, nr 1, 29–34.
 
8.
Licznar P., Łomotowski J. 2005. Analiza chwilowych natężeń deszczów miarodajnych we Wrocławiu, Ochrona Środowiska, nr 2, 25–28.
 
9.
Licznar P., Łomotowski J., Rojek M. 2005. Pomiary i przetwarzanie danych opadowych dla potrzeb projektowania i eksploatacji systemów odwodnieniowych, Wydawnictwo Futura, Poznań.
 
10.
Licznar P., Szeląg B. 2014. Analiza zmienności czasowej opadów atmosferycznych w Warszawie, Ochrona Środowiska, 36(3), 23–28.
 
11.
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz.
 
12.
Nowogoński I. 2012. Wstępna ocena monitoringu opadów atmosferycznych i sygnalizacji wystąpienia odpływów burzowych na terenie miasta Głogów. Uniwersytet Zielonogórski, Zeszyt Naukowy nr 146, Inżynieria Środowiska nr 26.
 
13.
Telbud 2013. Monitoring systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Bydgoszcz. Dokumentacja powykonawcza. System Sterowania i Monitorowania, MWiK Bydgoszcz, Poznań.
 
14.
Zawilski M. 2011. Wstępne rezultaty monitoringu przestrzennego rozkładu opadów w Łodzi w 2010 roku, Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Monografia pod redakcją Janusza Łomotowskiego „Wody opadowe a zjawiska ekstremalne”.
 
15.
Weinerowska-Bords K. 2010. Wpływ uproszczeń na obliczenia spływu deszczowego w zlewni zurbanizowanej, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.