PL EN
LIQUID WASTE FROM SEPTIC TANKS AS A SOURCE OF MICROBIOLOGICAL POLLUTION OF GROUNDWATER
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Technologii Środowiskowych i Bioanalityki, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
 
 
Publication date: 2016-05-01
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:60-67
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Pollution of soil and water environment by liquid waste originating from septic tanks is a huge problem in Poland. This applies especially to rural areas. Negative changes are observed both in the vicinity of the leaking tanks, from which concentrated and rotten sewage infiltrates into the ground, and in surface water as well as arable land, to which impurities from the emptied tanks are discharged. The paper presents the scale of the practice of uncontrolled domestic sewage discharge into the environment on the example of selected municipality. Presented data were compared with the results of the qualitative assessment of groundwater, which is collected in the same municipality for waterworks. In a significant number of wells, water was not safe in sanitary terms, as the presence of microbiological contamination was recorded. Among determined microorganisms, the indicator organisms of domestic waste pollution prevailed. Water quality problems have been reported at intake points located near the properties equipped with septic tanks or in places, to which sewage from emptying septic tanks were transferred in an uncontrolled manner. In this way it has been shown that there is a relationship between improperly maintained wastewater management and groundwater quality collected for the purpose of water supply.
 
REFERENCES (16)
1.
Bain R. i in. 2014. Fecal Contamination of Drinking-Water in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLOS Medicine, 11(5), e1001644.
 
2.
Błażejewski R., Nawrot T. 2009. Jak uszczelnić system gromadzenia i dowożenia nieczystości. Gaz Woda i Technika Sanitarna, 9, 2–3.
 
3.
Bremer J.E., Harter T. 2012. Domestic wells have high probability of pumping septic tank leachate. Hydrology And Earth System Sciences, 16(8), 2453–2467. doi:10.5194/hess-16-2453-2012.
 
4.
DeSimone L. 2009. Quality of Water from Domestic Wells in Principal Aquifers of the United States, 1991–2004. Scientific Investigations Report 2008–5227, US Geological Survey, Reston, Virginia, USA.
 
5.
Gajewska J. i in. 2012. Mikrobiologiczne wskaźniki skażenia sanitarnego gleby w okolicy przecie-kającego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe. Uniwersytet Zielonogórski, Zeszyty Naukowe Inżynieria Środowiska, 146(26), 81–89.
 
6.
Goss M. 2000. Natural protection of groundwater against bacteria of fecal origin. Journal of Contaminant Hydrology, 43(1), 1–24, doi:10.1016/S0169-7722(99)00100-X.
 
7.
Grabińska-Łoniewska A., Siński E. 2010. Mikroorganizmy chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze w ekosystemach wodnych i sieciach wodociągowych. Wydawnictwo „Seidel-Przywecki” Sp. z o.o., Warszawa.
 
8.
Jóźwiakowski K. i in. 2014. Ocena wpływu przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na jakość wód podziemnych w studniach kopanych i głębinowych. Inżynieria Ekologiczna, 39, 74–84, DOI: 10.12912/2081139X.52.
 
9.
Katz B. i in. 2011. Using Cl/Br ratios and other indicators to assess potential impacts on groundwater quality from septic systems: A review and examples from principal aquifers in the United States. Journal of Hydrology, 397, 151–166, doi:10.1016/j.jhydrol.2010.11.017.
 
10.
Nowak R. 2012. Kanalizacja bezodpływowa – potencjalne i realne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 6, 263–265.
 
11.
Nowak R. 2014. Stan gospodarki ściekowej na terenach wiejskich na przykładzie powiatu koszalińskiego. Chemik, 68(10), 856–861.
 
12.
Oun A. i in. 2014. Effects of Biosolids and Manure Application on Microbial Water Quality in Rural Areas in the US. Water, 6(12), 3701–3723, doi:10.3390/w6123701.
 
13.
Paul M. i in. 2004. Microbiological condition of urban groundwater in the vicinity of leaky sewer systems. Acta Hydrochimica Et Hydrobiologica, 32(4-5), 351–360, doi:10.1002/aheh.200400539.
 
14.
Ramowa Dyrektywa Wodna UE 2000/60/WE, dostęp: http://www.kzgw.gov.pl.
 
15.
Wang H., Yu X. 2014. A review of the protection of sources of drinking water in China 2000–2012. Natural Resources Forum, 38(2), 99–108, doi:10.1111/1477-8947.12036.
 
16.
Yates M. 1985. Septic Tank Density and Ground-Water Contamination. Ground Water, 23(5), 586–591, doi:10.1111/j.1745-6584.1985.tb01506.x.
 
Journals System - logo
Scroll to top