PL EN
NIECZYSTOŚCI PŁYNNE ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH JAKO ŹRÓDŁO ZANIECZYSZCZEŃ MIKROBIOLOGICZNYCH WÓD PODZIEMNYCH
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Technologii Środowiskowych i Bioanalityki, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
 
 
Data publikacji: 01-05-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:60-67
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W Polsce ogromnym problemem jest zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego przez nieczystości płynne, pochodzące ze zbiorników bezodpływowych. Dotyczy to szczególnie terenów wiejskich. Negatywne zmiany stwierdzane są zarówno w sąsiedztwie nieszczelnych zbiorników, z których zagęszczone i zagniłe ścieki infiltrują do gruntu, jak i w wodach powierzchniowych i gruntach ornych, do których trafiają nieczystości z opróżnianych zbiorników. W pracy, na przykładzie wybranej gminy, przedstawiono skalę występowania procederu niekontrolowanego odprowadzania ścieków bytowych do środowiska. Zaprezentowane dane porównano z wynikami oceny jakościowej wód podziemnych, ujmowanych w tej samej gminie do celów wodociągowych. W znaczącej części studni woda nie była bezpieczna pod względem sanitarnym, bowiem stwierdzono w niej obecność m.in. zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Wśród oznaczonych mikroorganizmów dominowały organizmy wskaźnikowe zanieczyszczenia wód ściekami bytowymi. Problemy z jakością wody zostały odnotowane na ujęciach, zlokalizowanych w pobliżu posesji, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub w miejscach, do których w niekontrolowany sposób trafiały ścieki z opróżnianych zbiorników. W ten sposób wykazano, że istnieje związek między niewłaściwie prowadzoną gospodarką ściekową a jakością wód podziemnych, ujmowanych do celów wodociągowych.
 
REFERENCJE (16)
1.
Bain R. i in. 2014. Fecal Contamination of Drinking-Water in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLOS Medicine, 11(5), e1001644.
 
2.
Błażejewski R., Nawrot T. 2009. Jak uszczelnić system gromadzenia i dowożenia nieczystości. Gaz Woda i Technika Sanitarna, 9, 2–3.
 
3.
Bremer J.E., Harter T. 2012. Domestic wells have high probability of pumping septic tank leachate. Hydrology And Earth System Sciences, 16(8), 2453–2467. doi:10.5194/hess-16-2453-2012.
 
4.
DeSimone L. 2009. Quality of Water from Domestic Wells in Principal Aquifers of the United States, 1991–2004. Scientific Investigations Report 2008–5227, US Geological Survey, Reston, Virginia, USA.
 
5.
Gajewska J. i in. 2012. Mikrobiologiczne wskaźniki skażenia sanitarnego gleby w okolicy przecie-kającego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe. Uniwersytet Zielonogórski, Zeszyty Naukowe Inżynieria Środowiska, 146(26), 81–89.
 
6.
Goss M. 2000. Natural protection of groundwater against bacteria of fecal origin. Journal of Contaminant Hydrology, 43(1), 1–24, doi:10.1016/S0169-7722(99)00100-X.
 
7.
Grabińska-Łoniewska A., Siński E. 2010. Mikroorganizmy chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze w ekosystemach wodnych i sieciach wodociągowych. Wydawnictwo „Seidel-Przywecki” Sp. z o.o., Warszawa.
 
8.
Jóźwiakowski K. i in. 2014. Ocena wpływu przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na jakość wód podziemnych w studniach kopanych i głębinowych. Inżynieria Ekologiczna, 39, 74–84, DOI: 10.12912/2081139X.52.
 
9.
Katz B. i in. 2011. Using Cl/Br ratios and other indicators to assess potential impacts on groundwater quality from septic systems: A review and examples from principal aquifers in the United States. Journal of Hydrology, 397, 151–166, doi:10.1016/j.jhydrol.2010.11.017.
 
10.
Nowak R. 2012. Kanalizacja bezodpływowa – potencjalne i realne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 6, 263–265.
 
11.
Nowak R. 2014. Stan gospodarki ściekowej na terenach wiejskich na przykładzie powiatu koszalińskiego. Chemik, 68(10), 856–861.
 
12.
Oun A. i in. 2014. Effects of Biosolids and Manure Application on Microbial Water Quality in Rural Areas in the US. Water, 6(12), 3701–3723, doi:10.3390/w6123701.
 
13.
Paul M. i in. 2004. Microbiological condition of urban groundwater in the vicinity of leaky sewer systems. Acta Hydrochimica Et Hydrobiologica, 32(4-5), 351–360, doi:10.1002/aheh.200400539.
 
14.
Ramowa Dyrektywa Wodna UE 2000/60/WE, dostęp: http://www.kzgw.gov.pl.
 
15.
Wang H., Yu X. 2014. A review of the protection of sources of drinking water in China 2000–2012. Natural Resources Forum, 38(2), 99–108, doi:10.1111/1477-8947.12036.
 
16.
Yates M. 1985. Septic Tank Density and Ground-Water Contamination. Ground Water, 23(5), 586–591, doi:10.1111/j.1745-6584.1985.tb01506.x.
 
Journals System - logo
Scroll to top