PL EN
WPŁYW ODPROWADZANIA ODPADÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ NA STĘŻENIE CHZT ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 117a, 10-719 Olsztyn
 
 
Data publikacji: 01-05-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:68-73
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Operatorzy oczyszczalni w Polsce od kilkunastu lat obserwują wzrost stężenia zanieczyszczeń ścieków surowych, zwłaszcza w odniesieniu do substancji organicznych. To efekt ograniczenia zużycia wody, renowacji sieci, wzrostu zamożności społeczeństwa, powszechnego marnotrawstwa żywności. Najpoważniejszym działaniem wpływającym na skład ścieków miejskich jest stosowanie w obiektach gastronomicznych młynków koloidalnych i odprowadzanie do kanalizacji rozdrobnionych odpadów żywnościowych. To nagminne zachowanie zostało zauważone i zanegowane w 2010 roku we wspólnym stanowisku GIS i MŚ. Zdecydowanie za późno, co potwierdza sytuacja zaobserwowana w olsztyńskiej oczyszczalni ścieków, gdzie największy skok wartości ChZT zaobserwowano w latach 2008–2010. Średnie stężenie ChZT ścieków w latach 2011–2014 było prawie dwukrotnie wyższe niż w roku 1996 a RLM rzeczywiste jest bliskie wartości projektowej, pomimo tego, że obciążenie hydrauliczne obiektu nieznacznie przekroczyło 50% wartości obliczeniowej. Usuwanie tak dużych ładunków zanieczyszczeń organicznych generuje wysokie koszty, których można by uniknąć zagospodarowując racjonalnie odpady gastronomiczne.
 
REFERENCJE (20)
1.
Dzwolak W. 2010. Gdzie wyrzucać, żeby nie szkodzić? Niebezpieczne odpady kuchenne i sposoby ich zagospodarowania. Przegląd Gastronomiczny, 64 (10), 3.
 
2.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. Dz.U.UE.L.08.312.3.
 
3.
FAO. 2011. Global food losses and food waste. Extent, causes and prevention. Study conducted for the International Congress Save food at Interpack. Düsseldorf.
 
4.
 
5.
 
6.
Leonkiewicz J. 2011. Potrzeba wspólnego stanowiska. Kwestia utylizacji odpadów gastronomicznych. Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, 4, 40–42.
 
7.
Łucewicz-Piotrowska M. Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków komunalnych z aglomeracji Olsztyn, Województwo Warmińsko-Mazurskie do rzeki Łyny. Styczeń 2015.
 
8.
Pargieła W. 2008. Rozbudowa i modernizacja olsztyńskiej oczyszczalni ścieków Łyna. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa.
 
9.
Piotrowska S., Jastrzębowska J. 1997. Wpływ intensywności napowietrzania na skład biocenozy osadu czynnego w Miejskiej Oczyszczalni ścieków w Olsztynie. Akademia Rolniczo-Techniczna im. M. Oczapowskiego w Olsztynie, Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego.
 
10.
Polska na talerzu 2015. Raport firmy MACRO CASH & CARY, http://www.grupaiqs.pl/wpconte... [dostęp: 29.12.2015].
 
11.
Rodziewicz J., Janczukowicz W., Filipkowska U. 2014. Odpady gastronomiczne – narastający problem w eksploatacji sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Technologia wody. 38 (6), 98–103.
 
12.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy.
 
13.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).
 
14.
Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie usuwania odpadów gastronomicznych z zakładów żywienia zbiorowego z dnia 02.06.2010 r.
 
15.
Światowy Dzień Żywności z Bankami Żywności. Wyniki najnowszych badań. http://www.ngo.pl//x/1668329 [dostęp: 29.12.2015].
 
16.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).
 
17.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).
 
18.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21.
 
19.
Waldron A., Gibson S., Pohl L., Labas K. 2012. Anaerobic digestion of cafeteria waste reducing Clarkson’s environmental footprint. Project report. New York State Pollution Prevention Institute.
 
20.
Wieczorek A. 2005. Pokonsumpcyjne jak komunalne. Nowości Gastronomiczne, 3 (6), 28–29.
 
Journals System - logo
Scroll to top