PL EN
THE ASSESMENT OF THE EFFICENCY AND STABILITY OF WORK SEWAGE TREATMENT PLANT IN ZABAJKA
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
2
Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
 
 
Publication date: 2016-05-01
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:123-130
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the article the assessment of the efficiency and stability of work sewage treatment plant in Zabajka was performed based on the results of the physico-chemical measurements raw sewage and treated sewage noted in the period between 2010 and 2014. The analysis was performed for the following pollutants indicators: BOD5, CODCr and total suspended solids. For each of them descriptive statistics, percentage reduction the pollutants indicators and treatment plant reliability factors (WN) were calculated. The assessment of the stability of work of sewage treatment plant was performed by using control cards X for the simple test. Based on the obtained results, it was concluded that sewage treatment plant in Zabajka works properly, what is confirmed by high values of the pollutants indicators reduction and the values of WN, which are less than 1.00. The analysis of the control cards indicates instability of the treatment process only for CODCr, but it does not impact on treatment efficiency in relation to this indicator.
 
REFERENCES (20)
1.
Andraka D. 2005. Wykorzystanie statystycznej kontroli jakości do oceny pracy oczyszczalni ścieków. [W:] Problemy gospodarki wodno-ściekowej w rejonach rolniczo-przemysłowych. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, nr 30.
 
2.
Bugajski P. 2014. Ocena niezawodności usuwania związków biogennych w oczyszczalni ścieków metodą Weibulla, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 576, 13–21.
 
3.
Chmielowski K. 2008. Eliminacja zanieczyszczeń ze ścieków komunalnych w oczyszczalni w Dąbrowie Tarnowskiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 149–158.
 
4.
Chmielowski K., Młyńska A., Młyński D. 2015. Efektywność pracy oczyszczalni ścieków w Kołaczycach. Inżynieria Ekologiczna, 45, 44–50.
 
5.
Chmielowski K., Satora S., Wałęga A. 2009. Ocena niezawodności działania oczyszczalni ścieków dla gminy Tuchów, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 9, 63–72.
 
6.
Heidrich Z., Witkowski A. 2005. Urządzenia do oczyszczania ścieków. Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa.
 
7.
Henze M., Harremoës P., Jansen J., Arvin E. 2002 Oczyszczanie ścieków. Procesy biologiczne i chemiczne. Politechnika Świętokrzyska, Kielce.
 
8.
Kaczor G., Bugajski P. 2007. Ocena pracy oczyszczalni ścieków typu Ecolo-chief w Spytkowicach. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1, 187–195.
 
9.
Krzanowski S., Wałęga A. 2006. Wykorzystanie teorii niezawodności i statystycznej kontroli jakości ścieków do oceny eksploatacyjnej wiejskich oczyszczalni ścieków. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 17–37.
 
10.
Krzanowski S., Wałęga A., Paśmionka I. 2008. Oczyszczanie ścieków z wybranych zakładów przemysłu spożywczego. Wydawnictwo Komisji Technicznej Infrastruktury Wsi PAN w Krakowie.
 
11.
Łagożny P., Maj K., Masłoń A. 2015. Technological efficiency of the wastewater treatment plant in Krosno. Archives of Waste Management and Environmental Protection, 17, 113–122.
 
12.
Łomotowski J., Szpindor A. 1999. Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Arkady, Warszawa.
 
13.
Masłoń A., Tomaszek J. A. 2013. Ocena efektywności pracy oczyszczalni scieków w Lubaczowie. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, 60, 209–222.
 
14.
Miernik W., Młyński D. 2014. Wpływ modernizacji oczyszczalni dla miasta Wadowice na jakość oczyszczonych ścieków. [W:] Antropogeniczne czynniki wpływu na środowisko przyrodnicze na przykładzie południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy, Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów, 109–129.
 
15.
Miernik W., Wałęga A. 2006. Wpływ czasu eksploatacji na efekty oczyszczania ścieków w oczyszczalni typu Lemna. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 39–51.
 
16.
Mucha J. 1999. Metody geostatystyczne w dokumentowaniu złóż. Skrypt, wyd. AGH Kraków.
 
17.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Dz. U. 2014 poz. 1800.
 
18.
Uchwała nr XXXVII/706/13 Sejmiku województwa podkarpackiego z dnia 26 sierpnia.
 
19.
2013 r. w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Głogów Małopolski i Przewrotne.
 
20.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 2015. Stan Środowiska w powiecie rze-szowskim w 2014 roku.
 
Journals System - logo
Scroll to top