PL EN
GROUND WATER LEVELS AND WATER STORAGES IN MOIST MIXED BROADLEAVED FOREST HABITAT IN HYDROLOGICAL YEARS 2000/2001 AND 2009/2010
 
More details
Hide details
1
Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań
 
 
Publication date: 2015-11-15
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:156-162
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of the researches carried out in two hydrological years 2000/2001 and 2009/2010. These two years were wet ones with high precipitation sums. The researches were carried out at the catchment of water pond No 5, located at Laski Forestry of Siemianice Experimental Farm. The area catchment of pond No 5 is about 20 ha and its forestation totals 100%. It is situated in a part of Pomianka catchment – left-side tributary of Prosna River. In the investigated catchment predominant fresh habitats spreading through 95% area. Moist broadleaved forest and moist mixed broadleaved forest are located in the area neighbouring to the pond. The haplic luisol and haplic cambisol (dystric) are predominant in soils of the catchment area. Whereas, loamy sand a predominant soil there . The researches and analyses confirmed that retention changes in 1m soil layer as well as changes of groundwater storages had significant meaning in the evaluation of forest habitats retention. The research showed an increase of water storages in both analysed years, whereas in 2009/2010 hydrological year increase was higher than in the first analysed year (2000/2001) of about 160 mm.
 
REFERENCES (15)
1.
Biniak-Piróg M., Żyromski A., Baryła A. 2012. Ocena efektywności opadów atmosferycznych w kształtowaniu zasobów wody w glebie brunatnej nieporośniętej. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, t. 12, z. 4 (40), 45–58.
 
2.
Byczkowski A. 1996. Hydrologia. Wydawnictwo SGGW Warszawa, t. 1.
 
3.
Bykowski J., Kozaczyk P., Przybyła Cz. 2003.Wpływ warunków meteorologicznych na zmiany retencji glebowej na Nizinie Wielkopolskiej. Zesz. Nauk. AR w Krakowie nr 404, Inżynieria Środowiska, z. 24, 263–272.
 
4.
Fiedler M. 2011. Zmienność retencji wody w mikrozlewni rolniczej na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Nauka, Przyroda, Technologie, t. 5, z. 6, 1–8.
 
5.
Kondracki J. 1978. Geografia Fizyczna Polski. Wyd. III, PWN, Warszawa.
 
6.
Kosturkiewicz A., Korytowski M., Stasik R., Szafrański Cz. 2002. Amplitudy zmian poziomu wody gruntowej w glebach siedlisk leśnych jako wskaźnik ich zdolności retencyjnych. Rocz. AR Poznań 338, Melior. i Inż. Środ., 22, 55–64.
 
7.
Liberacki D. 2011. Wpływ opadów atmosferycznych na stany wody gruntowej w latach 1998-2007 w wybranych siedliskach leśnych zlewni cieku Hutka. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, z. 560, 161–167.
 
8.
Operat glebowo-siedliskowy i fitosocjologiczny LZD Siemianice. Zakład Usług Ekologicznych i Urządzeniowo Leśnych, Poznań 1999.
 
9.
Pierzgalski 2007. Specyfika obiektów małej retencji w lasach. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, nr 3, 120–126.
 
10.
Przybyla Cz., Kozdrój P. 2013. Wpływ zbiornika lateralnego Pakosław na położenie zwierciadła wód gruntowych terenów przyległych. Annual Set the Environment Protection – Rocznik Ochrona Środowiska, t. 15, 1673–1688.
 
11.
Przybyła Cz., Bykowski J., Mrozik K., Napierała M. 2013. Dynamika zmian stanów wód gruntowych i zapasów wody w glebach polderu Zagórów w zasięgu oddziaływania budowli hydrotechnicznych. Annual Set the Environment Protection – Rocznik Ochrona Środowiska, t. 15, 793–806.
 
12.
Siedliskowe Podstawy Hodowli Lasu, 2004. Załącznik do Zasad hodowli lasu. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa.
 
13.
Somorowski Cz. 1998. Rola retencji w obiegu wody w zlewni rzecznej, wodno bilansowe kryteria kształtowania siedlisk w krajobrazie rolniczym. Wyd. SGGW Warszawa, 92–102.
 
14.
Szafrański Cz. 2007. Zasoby wodne Polski i ich ochrona. [W:] J. Nowacki (red.) Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju. Monografia, Wydawn. AR. Poznań, 67–75.
 
15.
Zabrocka-Kostrubiec U. 2008. Mała retencja w lasach państwowych – stan i perspektywy. Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. t. 10, z. 2 (18), 55–63.
 
Journals System - logo
Scroll to top