PL EN
STANY I ZAPASY WODY W SIEDLISKU LASU MIESZANEGO WILGOTNEGO W LATACH HYDROLOGICZNYCH 2000/2001 ORAZ 2009/2010
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań
 
 
Data publikacji: 15-11-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:156-162
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w dwóch mokrych pod względem opadów latach hydrologicznych 2000/2001 i 2009/2010 w zlewni śródleśnego oczka wodnego nr 5 usytuowanej na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice, w leśnictwie Laski. Zlewnia oczka nr 5 o powierzchni około 20 ha i lesistości 100% usytuowana w zlewni Pomianki, która jest lewobrzeżnym dopływem Prosny. W badanej zlewni przeważają siedliska świeże zajmujące łącznie 95% powierzchni. W terenie bezpośrednio przyległym do oczka występuje siedlisko lasu wilgotnego i lasu mieszanego wilgotnego. Największą powierzchnię zlewni zajmują gleby płowe zbrunatniałe oraz brunatne kwaśne typowe, o uziarnieniu piasku słabogliniastego. Uzyskane wyniki badań potwierdziły, że w ocenie zdolności retencyjnych siedlisk leśnych, poza zmianami retencji w 1m warstwie gleby, istotne są również zmiany zapasów wód gruntowych. Badania wykazały w obydwu analizowanych okresach przyrosty zapasów wody, przy czym w roku hydrologicznym 2009/2010 przyrost zapasów był wyższy od tej wielkości z pierwszego analizowanego roku (2000/2001) o 160 mm.
 
REFERENCJE (15)
1.
Biniak-Piróg M., Żyromski A., Baryła A. 2012. Ocena efektywności opadów atmosferycznych w kształtowaniu zasobów wody w glebie brunatnej nieporośniętej. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, t. 12, z. 4 (40), 45–58.
 
2.
Byczkowski A. 1996. Hydrologia. Wydawnictwo SGGW Warszawa, t. 1.
 
3.
Bykowski J., Kozaczyk P., Przybyła Cz. 2003.Wpływ warunków meteorologicznych na zmiany retencji glebowej na Nizinie Wielkopolskiej. Zesz. Nauk. AR w Krakowie nr 404, Inżynieria Środowiska, z. 24, 263–272.
 
4.
Fiedler M. 2011. Zmienność retencji wody w mikrozlewni rolniczej na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Nauka, Przyroda, Technologie, t. 5, z. 6, 1–8.
 
5.
Kondracki J. 1978. Geografia Fizyczna Polski. Wyd. III, PWN, Warszawa.
 
6.
Kosturkiewicz A., Korytowski M., Stasik R., Szafrański Cz. 2002. Amplitudy zmian poziomu wody gruntowej w glebach siedlisk leśnych jako wskaźnik ich zdolności retencyjnych. Rocz. AR Poznań 338, Melior. i Inż. Środ., 22, 55–64.
 
7.
Liberacki D. 2011. Wpływ opadów atmosferycznych na stany wody gruntowej w latach 1998-2007 w wybranych siedliskach leśnych zlewni cieku Hutka. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, z. 560, 161–167.
 
8.
Operat glebowo-siedliskowy i fitosocjologiczny LZD Siemianice. Zakład Usług Ekologicznych i Urządzeniowo Leśnych, Poznań 1999.
 
9.
Pierzgalski 2007. Specyfika obiektów małej retencji w lasach. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, nr 3, 120–126.
 
10.
Przybyla Cz., Kozdrój P. 2013. Wpływ zbiornika lateralnego Pakosław na położenie zwierciadła wód gruntowych terenów przyległych. Annual Set the Environment Protection – Rocznik Ochrona Środowiska, t. 15, 1673–1688.
 
11.
Przybyła Cz., Bykowski J., Mrozik K., Napierała M. 2013. Dynamika zmian stanów wód gruntowych i zapasów wody w glebach polderu Zagórów w zasięgu oddziaływania budowli hydrotechnicznych. Annual Set the Environment Protection – Rocznik Ochrona Środowiska, t. 15, 793–806.
 
12.
Siedliskowe Podstawy Hodowli Lasu, 2004. Załącznik do Zasad hodowli lasu. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa.
 
13.
Somorowski Cz. 1998. Rola retencji w obiegu wody w zlewni rzecznej, wodno bilansowe kryteria kształtowania siedlisk w krajobrazie rolniczym. Wyd. SGGW Warszawa, 92–102.
 
14.
Szafrański Cz. 2007. Zasoby wodne Polski i ich ochrona. [W:] J. Nowacki (red.) Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju. Monografia, Wydawn. AR. Poznań, 67–75.
 
15.
Zabrocka-Kostrubiec U. 2008. Mała retencja w lasach państwowych – stan i perspektywy. Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. t. 10, z. 2 (18), 55–63.
 
Journals System - logo
Scroll to top