PL EN
THE EFFECT OF GRAIN SIZE ANALYSIS FOR POSTFLOTATION SEDIMENTS ON ASSESSMENT OF THEIR APPLICABILITY IN EARTH STRUCTURE CONSTRUCTION
 
More details
Hide details
1
Instytut Budownictwa i Geoinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
 
 
Publication date: 2016-02-01
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:121-127
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the comparison of the results of laboratory tests of postflotation sediments grain size distributions, originating from the copper ore flotation process. The paper also presents the results of statistical analysis conducted on grain size parameters. Statistically significant differences were shown in the assessment of grain size distribution, which result from the selection of the research procedure. A comparison of results recorded for wet and dry sieving methods was conducted within a group of the same samples of postflotation deposits. The selection of an appropriate research method and procedure should also be preceded by a thorough analysis and preliminary determination of the soil medium. A correctly determined grain size distribution is essential for its further classification and then, through grain size criteria, for the assessment of suitability of the analysed material in earth structure construction. This problem is of even greater importance in the case of anthropogenic soils, which are used to construct dams or seal hydroengineering structures. In practical terms knowledge on the limitations resulting from the application of a given method prevents erroneous conclusions on research results. This problem may be perfectly illustrated based on the selection of a method assessing parameters and soil grain size distributions.
 
REFERENCES (14)
1.
Domański Cz., 1979. Statystyczne testy nieparametryczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
2.
Góralczyk S. (red.), 2011. Gospodarka surowcami odpadowymi z węgla kamiennego. Wyd. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa.
 
3.
Łomnicki A., 2006. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Płoskonka D., 2010. Różnice w wynikach analiz uziarnienia przeprowadzonych różnymi metodami. Landform Analysis, 12, 79–85.
 
5.
Polska Norma 1998 – PN-R-04032 Gleby i utwory mineralne. Pobieranie próbek gruntu i oznaczanie składu granulometrycznego. PKN, Warszawa.
 
6.
Polska Norma 1988 – PN-88-B-04481 Grunty Budowlane. Badania próbek gruntu. PKN, Warszawa.
 
7.
Polska Norma 2006 – PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis. PKN, Warszawa.
 
8.
POLSKA NORMA 2006 – PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie.
 
9.
i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. PKN, Warszawa.
 
10.
Stanisz A., 2006. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe. Stat Soft, Kraków.
 
11.
Tschuschke W., 2006. Sondowania statyczne w odpadach poflotacyjnych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Seria Budownictwo, z. 110, Gliwice.
 
12.
Tschuschke W., 2013. Identyfikacja konsystencji gruntów mało spoistych na podstawie charakterystyk penetracji z badania statycznego sondowania. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, nr 4. Oficyna wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 
13.
Tschuschke W., Walczak M., Wierzbicki J., 2015a. Analiza przydatności odpadów górniczych w budownictwie ziemnym. Projektowanie, eksploatacja, diagnostyka i naprawy wybranych obiektów budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego. Praca zbiorowa, IBiG, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 99–112.
 
14.
Tschuschke W., Gogolik S., Kroll M., Walczak M., 2015b. Miary zagęszczenia odpadów poflotacyjnych w kontekście kryteriów odbioru robót ziemnych. Inżynieria Morska i Geotechnika 36(3), 200–203.
 
Journals System - logo
Scroll to top