PL EN
SMALL WATER RETENTION IN LOCAL ENVIRONMENTAL PROTECTION PROGRAMS OF WARTA RIVER MUNICIPALITIES
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
 
2
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94E, 60-649 Poznań
 
3
Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89, 60-995 Poznań
 
 
Publication date: 2015-10-04
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:121-130
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Municipalities according to existing environmental law ought to have regularly updated local environmental protection programs. Part of the municipalities in Poland, unfortunately, does not comply this requirement. In a changing and contrasting climate with increasing frequency of rainfall absence periods, the problems related to small water retention are becoming increasingly relevant and important. The aim of the study is to identify the actions assumed by municipalities in the area of the water protection and management in the local environmental protection programs. Municipalities lying in the immediate vicinity of the Warta River should treat these issues as particularly important. On the basis of the analysis, it was found that the area of water management is dominated by the tasks related to construction of wastewater treatment plants and sewerage systems. None of the analysed programs has a small water retention as priority, and only one program has a small water retention as a goal, but with regard to flood protection. A small water retention is included in environmental programs in relatively large numbers as the tasks, but it is only 5–6% of all tasks. This may suggest a slight degree of actual attention given by local authorities to the area of ​​small water retention, or not recognizing this type of action, as carried out by other entities. One of the main potential causes of small water retention marginal treating in local environmental protection programs may be the treatment of the construction or expansion of the sanitary network and construction of sewage treatment plants as the priority due to the National Urban Wastewater Treatment Program realisation.
 
REFERENCES (25)
1.
Bieroński J. 2005. Zbiorniki małej retencji – problemy funkcjonowania. Struktura przestrzenno-funkcjonalna krajobrazu, Vol. 17, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 101–110.
 
2.
Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z. 2007. Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Warszawa, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, 210.
 
3.
Kowalczak P. 2001. Hierarchia potrzeb obszarowych małej retencji w dorzeczu Warty. IMGW Warszawa, 124.
 
4.
Kowalczak P., Farat R., Kępińska–Kasprzak M., Kuźnicka M., Mager P. 1997. Hierarchia potrzeb obszarowych małej retencji. Materiały badawcze, Seria: Gospodarka Wodna i Ochrona Wód 19, IMGW Warszawa, 91.
 
5.
Mioduszewski W. 2012. Zjawiska ekstremalne w przyrodzie – susze i powodzie. Współczesne problemy kształtowania i ochrony środowiska. Monografie 3(3), 57–74.
 
6.
Mioduszewski W., Pierzgalski E. 2009. Zwiększane możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych (Projekt programu). Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa, 73.
 
7.
Powolna P. 2015. Gospodarka wodna i ochrona wód rzeki Warty w gminnych programach ochrony środowiska. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, praca mgr.
 
8.
Przybyłek Ł., Goździk M. 2008. Wielki projekt małej retencji w lasach państwowych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej, R.10, 2 (18), 49–54.
 
9.
Przybyła C., Mrozik K. 2008. Realizacja inwestycji małej retencji w województwie wielkopolskim w latach 1998-2005. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, 528, 449–456.
 
10.
Tymczuk Z., Przybyła C., Sosiński M. 2005. Priorytetowe kierunki działań w realizacji programu małej retencji wodnej w latach 2005-2015 w województwie wielkopolskim. Roczniki AR w Poznaniu 365, Mel. i Inż. Środ. 26, 461–467.
 
11.
Przybyła C. 2015. Znaczenie małej retencji wodnej w planowaniu przestrzennym. Merkuriusz Polski. 77, 24–25.
 
12.
Kowalczak P. 2015. Mała retencja. Merkuriusz Polski, 77, 23–24.
 
13.
Strategia rozwoju województwa śląskiego, 46.
 
14.
Plan zagospodarowania województwa śląskiego, 49, 87.
 
15.
Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018, 158.
 
16.
Program małej retencji dla województwa śląskiego, 72–86.
 
17.
Strategia rozwoju województwa łódzkiego 2020, 99.
 
18.
Plan zagospodarowania województwa łódzkiego, 217.
 
19.
Wojewódzki program małej retencji dla województwa łódzkiego, 79.
 
20.
Aneks wojewódzkiego programu małej retencji dla województwa łódzkiego, 47.
 
21.
Program ochrony środowiska województwa łódzkiego 2012, 62.
 
22.
Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r., 55–56.
 
23.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, 52–53.
 
24.
Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015. Mała retencja wodna na terenie województwa wielkopolskiego – aktualizacja, 95–96.
 
25.
Program ochrony środowiska województwa lubuskiego na lata 2012–2015 z perspektywą do 2019 r. Program małej retencji wodnej w województwie lubuskim, aktualizacja programu, 172.
 
Journals System - logo
Scroll to top