PL EN
INFLUENCE OF CARP BREEDING ON PHYSICOCHEMICAL STATE OF WATER IN FISH POND AND RECEIVE
 
More details
Hide details
1
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 24–28, 30-059 Kraków
 
 
Publication date: 2015-10-04
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:131-138
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of tests on quality features of feeding water and fish ponds of Mydlniki fish farm in the małopolskie province. The measurement and control points are situated in the river Rudawa before and below the farm and in four breeding ponds were measured in water: temperature, concentrations of dissolved oxygen, electrolytic conductivity, pH, total suspended solids, dissolved solids and concentrations of minerals: SO42+, Cl-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Fe i Mn, and also biogenic compounds (PO43-, N-NH4+, N-NO2-, N-NO3-). It was found that water from the Rudawa river feeding the ponds did not meet the requirements for inland waters which are the natural environment for the cyprinids. The physicochemical state is below the well due to the high concentration of phosphate. Statistical analysis of 19 tested features revealed a positive effect of the fish ponds on water quality. Concentrations of biogenic compounds (phosphate, nitrite and nitrate nitrogen), dissolved solids, calcium and water conductivity in the fish ponds decreased on average by between 30 and 87% in comparison with the feeding watercourse.
 
REFERENCES (22)
1.
Barszczewski J., Kaca E., Wojda R. 2010. Warunki środowiskowe i wyniki produkcyjne w ekologicznym oraz konwencjonalnym chowie karpi. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 55 (3), 14–19.
 
2.
Bhatnagar A, Devi P. 2013. Water quality guidelines for the management of pond fish culture. International Journal of Environmental Sciences, 3 (6), 1980–2009.
 
3.
Dulic Z., Subakov-Simic G., Ciric M., Relic R., Lakic N., Stankovic M., Markovic Z. 2010. Water quality in semi-intensive carp production system using three different feeds. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16 (3), 266–274.
 
4.
GUS. 2010. Ochrona środowiska. www.stat.gov.pl.
 
5.
Kanownik W. 2010. Jakość wód zasilających i w toni stawów rybnych w okresie hodowlanym. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 548, 283–291.
 
6.
Kanownik W., Rajda W. 2011. Samooczyszczanie wody potoku Pychowickiego. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 561, 81–91.
 
7.
Knösche R., Schreckenbach K., Pfeifer M., Weissenbach H. 2000. Balances of phosphorus and nitrogen in carp ponds. Fisheries Management and Ecology, 7, 15–22.
 
8.
Kosturkiewicz A., Muratowa S., Myszka A. 1993. Wpływ stawów rybnych na jakość wód. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, 244, 51–63.
 
9.
Lirski A., Wałowski J. 2010. Stawowa produkcja karpia w 2009 roku – wyniki ostateczne. Prz. Ryb. 34 (2), 11–12.
 
10.
Madeyski M. 2001. Wpływ stawów rybnych na wybrane elementy środowiska naturalnego. Zesz. Nauk. AR Krak., Inż. Środ. 21, 139–144.
 
11.
Małecki Z.J., Małecka I. 2013. Funkcje stawów parkowych w Russowie k/Kalisza. Inżynieria Ekologiczna, 35, 106–116.
 
12.
Murat-Błażejewska S. 1995. Eksploatacja stawów karpiowych a problem jakości wody w małych ciekach odbiornikach wód poprodukcyjnych. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Konferencje, 8, 163–173.
 
13.
Operat wodnoprawny na piętrzenie i pobór wody z rzeki Rudawy w Szczyglicach km 8+900. 1997.
 
14.
Raszyńska M., Machula S. 2006. Oddziaływanie stawów karpiowych na jakość wód rzeki Krąpiel (Pomorze Zachodnie). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4 (2), 141–149.
 
15.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2014, poz. 1482).
 
16.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku, w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. 2002 Nr 176, poz. 1455).
 
17.
Strutyński J., Gałka A. 2002. Rola stawów rybnych w doczyszczaniu wód rzeki Wieprzówki. Zesz. Nauk. AR Krak., Inż. Środ. 23, 127–135.
 
18.
Szyra D. 2012. Awifauna wodno-błotna stawów Wielokąt – stan aktualny oraz zmiany liczebności. Przegląd Przyrodniczy, 23 (2), 42–65.
 
19.
Teodorowicz M. 2013. Surface water quality and intensive fish culture. Arch. Pol. Fish. 21 (2), 65–111.
 
20.
Walczuk T., Romanowski J. 2013. Przyrodnicze i ekonomiczne uwarunkowania gospodarki stawowej w rezerwacie ornitologicznym „Stawy Raszyńskie”. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 13 (4), 175–184.
 
21.
Wezel A., Robin J., Guerin M., Arthaud F., Vallod D. 2013. Management effects on water quality, sediments and fish production in extensive fish ponds in the Dombes region, France. Limnologia, 43, 210–218.
 
22.
Woźniewski M. 1992. Warunki tlenowe w chowie i hodowli ryb karpiowatych. [W:] Wytyczne do oceny jakości wód przydatnych do chowu i hodowli ryb karpiowatych. Wydawnictwo AR we Wrocławiu, 21–30.
 
Journals System - logo
Scroll to top