PL EN
OPERATIONAL EFFICIENCY OF WASTEWATER TREATMENT PLANT IN KOLACZYCE
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
2
Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
 
 
Publication date: 2015-11-15
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:44-50
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the article the analysis of operational efficiency Wastewater Treatment Plant in Kolaczyce was performed based on the physico-chemical research results of raw sewage and treated sewage between 2010 and 2014. The analysis of values changing of three pollutants indicators – BOD5, CODCr and total suspended solids was performed. Research results indicate that treatment plant works properly. Average value of BOD5 in treated sewage was 10.9 mg O2∙dm-3, CODCr – 71.0 mg O2∙dm-3, total suspended solids – 15.0 mg∙dm-3 so these values were lower than permissible pollutants content in sewage discharged to the collector which is determined by the Polish Ministry of Environmental Regulation of 2014. On satisfactory operational efficiency treatment plant indicates also high percentage reduction of each pollutants indicators (for BOD5 – 97.8%, for ChZTCr – 93.7%, for total suspended solids – 97.6%) and treatment plant reliability factors (WNBZT5= 0.44, WNChZTCr= 0.57, WNzaw.og.= 0.43).
 
REFERENCES (12)
1.
Anielak A. 2006. Niekonwencjonalne metody usuwania substancji biogennych w bioreaktorach sekwencyjnych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 2, 23–27.
 
2.
Bartoszewski K. i in. 1997. Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. PZITS, Poznań.
 
3.
Bojanowska I., Pepliński M. 2002. Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków w Tczewie w zakresie usuwania biogenów i związków węgla. Ochrona Środowiska, nr 3, 31–36.
 
4.
Bugajski P. 2014. Ocena niezawodności usuwania związków biogennych w oczyszczalni ścieków metodą Weibulla. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 576, 13–21.
 
5.
Chmielowski K. 2008. Eliminacja zanieczyszczeń ze ścieków komunalnych w oczyszczalni w Dąbrowie Tarnowskiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 5, 149–158.
 
6.
Chmielowski K., Satora S., Wałęga A. 2009. Ocena niezawodności działania oczyszczalni ścieków dla gminy Tuchów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 9, 63–72.
 
7.
Hartmann L. 1996. Biologiczne oczyszczanie ścieków. Wydawnictwo Instalator Polski, Warszawa.
 
8.
Kaczor G., Bugajski P. 2006. Usuwanie związków biogennych w przydomowych oczyszczalniach ścieków typu Turbojet i Biocompact. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2, 65–75.
 
9.
Pozwolenie wodno-prawne wydane przez Starostę Jasielskiego, Jasło 2012.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [Dz.U. 2014 poz. 1800].
 
11.
Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) za rok 2008 – województwo podkarpackie.
 
12.
Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) za rok 2013 – województwo podkarpackie.
 
Journals System - logo
Scroll to top