PL EN
EFEKTYWNOŚĆ PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŁACZYCACH
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
2
Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
 
 
Data publikacji: 15-11-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:44-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule dokonano analizy efektywności pracy oczyszczalni ścieków w Kołaczycach na podstawie wyników badań fizykochemicznych ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych w latach 2010 – 2014. Przeanalizowano zmiany wartości trzech wskaźników zanieczyszczeń – BZT5, ChZTCr i zawiesiny ogólnej. Wyniki badań wskazują na to, iż oczyszczalnia funkcjonuje w sposób prawidłowy. Średnia wartość BZT5 w ściekach oczyszczonych wyniosła 10,9 mg O2∙dm-3, ChZTCr – 71,0 mg O2∙dm-3, zawiesiny ogólnej – 15,0 mg∙dm-3, a zatem wielkości te były mniejsze od dopuszczalnych wartości w ściekach odprowadzanych do odbiornika, które reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2014 roku. O zadowalającej efektywności pracy obiektu świadczy również wysoka procentowa średnia redukcja każdego ze wskaźników zanieczyszczeń (dla BZT5 – 97,8%, dla ChZTCr – 93,7%, dla zawiesiny ogólnej – 97,6%), a także wartości współczynników niezawodności oczyszczalni (WNBZT5= 0,44, WNChZTCr= 0,57, WNzaw.og.= 0,43).
 
REFERENCJE (12)
1.
Anielak A. 2006. Niekonwencjonalne metody usuwania substancji biogennych w bioreaktorach sekwencyjnych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 2, 23–27.
 
2.
Bartoszewski K. i in. 1997. Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. PZITS, Poznań.
 
3.
Bojanowska I., Pepliński M. 2002. Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków w Tczewie w zakresie usuwania biogenów i związków węgla. Ochrona Środowiska, nr 3, 31–36.
 
4.
Bugajski P. 2014. Ocena niezawodności usuwania związków biogennych w oczyszczalni ścieków metodą Weibulla. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 576, 13–21.
 
5.
Chmielowski K. 2008. Eliminacja zanieczyszczeń ze ścieków komunalnych w oczyszczalni w Dąbrowie Tarnowskiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 5, 149–158.
 
6.
Chmielowski K., Satora S., Wałęga A. 2009. Ocena niezawodności działania oczyszczalni ścieków dla gminy Tuchów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 9, 63–72.
 
7.
Hartmann L. 1996. Biologiczne oczyszczanie ścieków. Wydawnictwo Instalator Polski, Warszawa.
 
8.
Kaczor G., Bugajski P. 2006. Usuwanie związków biogennych w przydomowych oczyszczalniach ścieków typu Turbojet i Biocompact. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2, 65–75.
 
9.
Pozwolenie wodno-prawne wydane przez Starostę Jasielskiego, Jasło 2012.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [Dz.U. 2014 poz. 1800].
 
11.
Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) za rok 2008 – województwo podkarpackie.
 
12.
Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) za rok 2013 – województwo podkarpackie.
 
Journals System - logo
Scroll to top