PL EN
GRANULOWANIE I BRYKIETOWANIE STAŁYCH PRODUKTÓW ODSIARCZANIA SPALIN
 
Więcej
Ukryj
1
Ecocoal Consulting Center, al. B. Krzywoustego 2/5, 40-870 Katowice
 
2
Wydział Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrycka 38, 20-618 Lublin
 
3
Eko-Invest, ul. Spacerowa 14, 32-332 Bukowno
 
4
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin
 
 
Data publikacji: 15-11-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:51-58
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Większość produktów odsiarczania spalin charakteryzuje znacząca rozpuszczalność w wodzie i pylenie w stanie suchym. Właściwości te mogą być powodem dużego zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb. Spośród wielu sposobów utylizacji tych odpadów, bardzo skuteczny jest proces aglomeracji metodą granulowania lub brykietowania. Z produktów odsiarczania można uzyskać nowy materiał o właściwościach kruszyw budowlanych, przy czym materiał ten jest odporny na erozją wodną i wietrzną, a także na warunki transportu i składowania. W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonych przemysłowych prób granulowania i brykietowania wapniowych produktów odsiarczania spalin. Do granulowania wykorzystano mieszankę fosfogipsu z popiołem lotnym (w udziale 1:5). Otrzymany granulat charakteryzował się wytrzymałością na ściskanie wynoszącą 41,6 MPa, wytrzymałością zrzutową 70% oraz ścieralnością 14,2%. Granulat ten zastosowano do produkcji mieszanki cementowej. Wyprodukowana zaprawa betonowa miała dłuższy czas wiązania i twardnienia w porównaniu do tradycyjnej zaprawy popiołowo-gipsowej, oraz miała większą lub porównywalną wytrzymałość na zginanie i ściskanie podczas twardnienia. Próby brykietowania wykonano z produktu zwanego gipsem syntetycznym lub rea-gipsem zarówno w czystej postaci, jak i z dodatkiem 5% oraz 10% pyłów wapiennych. Brykiety miały dużą wytrzymałość początkową oraz odporność na ścieranie. Wartości tych parametrów zwiększyły się po 72 godzinach sezonowania. Stwierdzono większą odporność brykietów z rea-gipsów na oddziaływanie zmiennych warunków atmosferycznych oraz większą odporność na wymywalność składników rozpuszczalnych w wodzie w porównaniu do brykietów z popiołów lotnych.
 
REFERENCJE (11)
1.
Borowski G., Hycnar J.J. 2015. Wykorzystanie granulowanych popiołów lotnych z fosfogipsem jako dodatku do produkcji cementu. Cement-Wapno-Beton (w druku).
 
2.
Cichy B. 2012. Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego. Foresight Technologiczny. Gliwice-Warszawa-Kraków.
 
3.
Giemza H., Gruszka G, Hycnar J., Józefiak T., Kiermaszek K. 2007. Optymalizacja zagospoda-rowania sedymentu węglowego – technologia bry-kietowania sedymentu. Polityka Energetyczna, 10(2).
 
4.
Hycnar J.J. 1988. Storage and utilization of solid flue gas desulphurization by-products. Seminar on Impact of Atmospheric Protection Measures on Thermal Power Station. Essen.
 
5.
Hycnar J.J. 2006. Czynniki wpływające na właściwości fizykochemiczne i użytkowe stałych produktów spalania paliw w paleniskach fluidalnych. Wyd. Górnicze. Katowice.
 
6.
Kraitr M, Sirotek V. 2002. Flue Gas Desulphurization (FGD) at the Melnik Power Plant (CZ) and the Use of Produced FGD Gypsum (DSG). Chemia i Inżynieria Ekologiczna, nr 2-3.
 
7.
Małolepszy J., Łagosz A. 1990. Właściwości fizykochemiczne odpadów powstających w metodzie półsuchej odsiarczania gazów i ich wykorzystanie. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, nr 10.
 
8.
Piszczek L., Zajączkowski J., Adamek E. 1980. Wpływ składowiska szlamów pochodzących z odsiarczania gazów spalinowych na środowisko wodne. ZPBE Energopomiar. Sprawozdanie nr 41/80. Gliwice.
 
9.
Stalh H, Jurkowitsch H. 1985. Briąuetting of flue-gas gypsum. Aufbereitungs Technik, nr 8.
 
10.
Węgrzyn Z., Chajdaś M. Hycnar J.J. i in. 1980. Wykorzystanie produktów poreakcyjnych procesu odsiarczania spalin wg mokrej metody wapiennej MOWAP do produkcji materiałów budowlanych. Etap. PZOEl. Katowice.
 
11.
World FGD Systems 1985. Northbrook, Ill, McIlvaine Co, , pp. 104.
 
Journals System - logo
Scroll to top