PL EN
WPŁYW POPIOŁÓW LOTNYCH ZE SPALANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA WYTRZYMAŁOŚĆ I MROZOODPORNOŚĆ BETONÓW DROBNOZIARNISTYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Budowlanej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
 
 
Data publikacji: 15-11-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:59-67
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W Polsce według danych GUS w oczyszczalniach ścieków komunalnych w 2010 roku wytworzono 526 tys. Mg s.m. osadów ściekowych. Natomiast w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych przewiduje się, że ich ilość w 2015 roku wzrośnie do 662 tys. Mg s.m. Jest to efekt dynamicznej rozbudowy w Polsce sieci kanalizacyjnej. Jedną z możliwości zagospodarowania popiołów jest ich wykorzystanie do produkcji materiałów konstrukcyjnych, jakim jest beton zwykły. Takie rozwiązanie daje korzyści ekologiczne oraz ekonomiczne. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości ((konsystencji, wytrzymałości na ściskanie, zginanie po 28, 56 dniach dojrzewania, mrozoodporności) betonów drobnoziarnistych oraz betonów zawierających w swoim składzie różną zawartość popiołów lotnych pochodzących z termicznego przekształcenia komunalnych osadów ściekowych. Beton z dodatkiem popiołów lotnych wykonano w czterech partiach. W dwóch partiach dodawano popiół w ilości 15% i 20% masy cementu a w kolejnych dwóch zastępowano masy cementu popiołem w ilości 15% i 20%. Po wykonaniu badań stwierdzono, że wykorzystany dodatek poprawia zbadane właściwości betonu, a tym samym obniża jego koszty produkcji.
 
REFERENCJE (19)
1.
ACI Committee 232, Use of fly ash in concrete. ACI committee report 232. 2R-96. ACI, April 1996.
 
2.
Bień J., Neczaj E., Worwąg M., Grosser A., No­wak D., Milczarek M., Janik M., 2011. Kierunki zagospodarowania osadów w Polsce po roku 2013. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 4, 375–384.
 
3.
Deja J., Antosiak B., 2012. Degree of progress of the fly ash reaction in alkali-activated fly-ash binders. Cement Wapno Beton, marzec-kwiecień.
 
4.
Giergiczny Z.: 2013. Popiół lotny w składzie cementu i betonu. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
5.
Joshi R.C., Lohtia R.P. 1997. Fly ash in concrete: production properties and uses. V.M. Malhot (Ed.)Advances and Concrete Technology, Vol. 2, Gordon and Breach Science Publishers, Ottawa Ontario, Canada, p. 269.
 
6.
Kępys W., Pomykała R., Pietrzyk J., 2013. Właściwości popiołów lotnych z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych. Inżynieria Mineralna, styczeń-czerwiec.
 
7.
Wesche K., 1991. Fly ash in concreto; properties and performance. K. Wesche (Ed.) Report of technical committee 67 – FAB-use of fly ash in building RILEM, E&FN SPON.
 
8.
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (Aktualizacja 2010), pobrano XI 2012 r. z www.kzgw.gov.pl.
 
9.
Ochrona Środowiska 2011. Informacje i Opracowania Statystyczne. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2011.
 
10.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.).
 
11.
PN-EN 12350-3:2001: Badania mieszanki betonowej - Część 3: Badanie konsystencji metodą Ve-be.
 
12.
PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej. Część 6: Gęstość.
 
13.
PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe.
 
14.
PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
 
15.
PN-EN 12390-5:2011: Badania betonu - Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań.
 
16.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
 
17.
PN-EN 206-1:2003 Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 
18.
Polska Norma PN-88/B-06250: Beton Zwykły.
 
19.
Raport z badań nr 721/2014.
 
Journals System - logo
Scroll to top