PL EN
EFFECT OF FLY ASH FROM THE INCINERATION OF SEWAGE SLUDGE ON THE STRENGTH AND FROST RESISTANCE OF FINE-GRAINED CONCRETE
 
More details
Hide details
1
Katedra Inżynierii Budowlanej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
 
 
Publication date: 2015-11-15
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:59-67
 
KEYWORDS
ABSTRACT
According to the data of Polish Central Statistical Office (GUS), 526,000 Mg. of sludge solids were produced in 2010 in Poland. Moreover, it is expected in the National Program of Municipal Wastes Treatment that the quantity of sludge in 2015 will grow till 662000 Mg. of sludge solids. It is the effect of dynamic development of the sewerage system in Poland. One of the possibilities of the recycling such ashes is their application in the production of building materials, such as grained concrete. Such solution gives ecological and economical advantages. The paper presents the results of investigations of properties (consistency, compressive strength and tensile strength after 28 and 56 days of curing, frost) of grained concretes as well as the concretes containing various quantity of fly-ashes produced in the thermal recycling of municipal sludge. Concrete with addition of fly-ashes was produced in four versions. In the two ones, the quantity of ashes equal 15% and 20% of the cement mass was added and in the another two versions 15% and 20% mass of the cement was replaced by the ashes. After the investigations it was stated that the applied admixture improves the properties of the grained concrete, hence, reduces the costs of its production.
 
REFERENCES (19)
1.
ACI Committee 232, Use of fly ash in concrete. ACI committee report 232. 2R-96. ACI, April 1996.
 
2.
Bień J., Neczaj E., Worwąg M., Grosser A., No­wak D., Milczarek M., Janik M., 2011. Kierunki zagospodarowania osadów w Polsce po roku 2013. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 4, 375–384.
 
3.
Deja J., Antosiak B., 2012. Degree of progress of the fly ash reaction in alkali-activated fly-ash binders. Cement Wapno Beton, marzec-kwiecień.
 
4.
Giergiczny Z.: 2013. Popiół lotny w składzie cementu i betonu. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
5.
Joshi R.C., Lohtia R.P. 1997. Fly ash in concrete: production properties and uses. V.M. Malhot (Ed.)Advances and Concrete Technology, Vol. 2, Gordon and Breach Science Publishers, Ottawa Ontario, Canada, p. 269.
 
6.
Kępys W., Pomykała R., Pietrzyk J., 2013. Właściwości popiołów lotnych z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych. Inżynieria Mineralna, styczeń-czerwiec.
 
7.
Wesche K., 1991. Fly ash in concreto; properties and performance. K. Wesche (Ed.) Report of technical committee 67 – FAB-use of fly ash in building RILEM, E&FN SPON.
 
8.
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (Aktualizacja 2010), pobrano XI 2012 r. z www.kzgw.gov.pl.
 
9.
Ochrona Środowiska 2011. Informacje i Opracowania Statystyczne. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2011.
 
10.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.).
 
11.
PN-EN 12350-3:2001: Badania mieszanki betonowej - Część 3: Badanie konsystencji metodą Ve-be.
 
12.
PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej. Część 6: Gęstość.
 
13.
PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe.
 
14.
PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
 
15.
PN-EN 12390-5:2011: Badania betonu - Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań.
 
16.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
 
17.
PN-EN 206-1:2003 Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 
18.
Polska Norma PN-88/B-06250: Beton Zwykły.
 
19.
Raport z badań nr 721/2014.
 
Journals System - logo
Scroll to top