PL EN
PHYTOTOXICITY OF SOIL IN THE VICINITY OF COPPER SMELTER “GŁOGÓW”
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
 
 
Publication date: 2016-05-01
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:176-181
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Smelters are harmful for environment causing water and soil contamination or deflation of dust which contains heavy metals. As limited information is available on the toxicity of copper smelter “Głogów” to plants the paper presents a bioevalution of such a possible influence. The samples were taken from three sampling points situated in the environs of the city of Głogów (Lower Silesia). Toxicity tests were carried out at producers trophic levels (phytotoxicity tests) under laboratory conditions. The inhabiting effects of heavy metal contamination were revealed at the site situated in the very close vicinity of the smelter. The obtained results allowed to determine the acute toxicity for one tested organism (Zea mays). Presented results deliver promising perspectives for inhabitants of this region as the condition of environment is improving.
 
REFERENCES (15)
1.
Baran A., Jasiewicz C., 2009. Toksyczna zawartość cynku i kadmu w glebie dla różnych gatunków roślin, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 40, 157–164.
 
2.
Gruca-Królikowska S., Wacławek W., 2006. Metale w środowisku Cz. II. Wpływ metali ciężkich na rośliny, Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia, 11, 1-2, 41–55.
 
3.
Kabata-Pendias A. i in. 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa. IUNG, Puławy.
 
4.
Kabata-Pendias A., Piotrowska M. 1995. Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb. Metale ciężkie, siarka i WWA. Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, IUNG, Warszawa, 28.
 
5.
Karczewska A., 2002. Metale ciężkie w glebach zanieczyszczonych emisjami hut miedzi – formy i rozpuszczalność, Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław.
 
6.
Kaszubkiewicz J., Marczyk M., 2010. Zawartość benzo(a)pirenu w glebach w rejonie oddziaływania Hut Miedzi „Legnica” oraz „Głogów”, Górnictwo i Geologia, 5, 4, 139–148.
 
7.
Kijewski P., 1995. Występowanie metali ciężkich na obszarze środkowego nadodrza w strefie oddziaływania przemysłu miedziowego, Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii, 29, 47–54.
 
8.
Korzeniowska J., Stanisławska-Glubiak E., 2007. Reakcja trzech odmian gorczycy białej na skażenie gleby miedzią, cynkiem i niklem, Ochrona środowiska i Zasobów Naturalnych, 32, 87–93.
 
9.
Raporty o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2014 r. – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
 
10.
Rosada J., 2007. Ekologiczne aspekty wykorzystania obszarów objętych oddziaływaniem emisji hut miedzi do upraw rolniczych, Postępy w Ochronie Roślin, 47, 1, 119–127.
 
11.
Rosada J., Dopierała U., Remlein-Starosta D., 2010. Monitoring stanu środowiska w aspekcie opracowywania programów ochrony roślin na terenach objętych oddziaływaniem przemysłu. [W:] D. Sosnowska (red.) Ograniczanie strat w plonach roślin uprawnych z zachowaniem bezpieczeństwa żywności. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 51–72.
 
12.
Pendias H., Pendias-Kabata A., 1993. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa.
 
13.
Piotrowski J.K., 2008. Podstawy toksykologii, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 
14.
Przewocka M. 2011. Charakterystyka strefy ochronnej Huty Miedzi „Głogów”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 144, 103–111.
 
15.
Stanisławska-Glubiak E., Korzeniowska J., 2012. Kryteria oceny toksyczności cynku dla roślin. Proceedings of ECOpole, 6 (1), 193–205.
 
Journals System - logo
Scroll to top