PL EN
FITOTOKSYCZNOŚĆ GLEB W OKOLICY HUTY MIEDZI „GŁOGÓW”
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
 
 
Data publikacji: 01-05-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:176–181
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki badań ekotoksykologicznych przeprowadzonych w sąsiedztwie huty miedzi „Głogów”, które miały na celu wykazanie w jaki sposób działalność i bliskość huty miedzi wpływa na środowisko naturalne. Ponieważ szata roślinna jest doskonałym odzwierciedleniem intensywności i rodzaju oddziaływań człowieka na środowisko przyrodnicze przeprowadzono testy fitotoksykologiczne, które miały na celu ocenę ryzyka ekotoksykologicznego wynikającego z wprowadzenia do środowiska różnego typu zanieczyszczeń. Wybór stanowisk był podyktowany typem gleby oraz ich odległością od huty. W wyniku badań stwierdzono znaczną poprawę jakości i kondycji gleby wokół zakładu. Toksyczność w stosunku do producentów stwierdzono jedynie w przypadku gleb znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie huty.
 
REFERENCJE (15)
1.
Baran A., Jasiewicz C., 2009. Toksyczna zawartość cynku i kadmu w glebie dla różnych gatunków roślin, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 40, 157–164.
 
2.
Gruca-Królikowska S., Wacławek W., 2006. Metale w środowisku Cz. II. Wpływ metali ciężkich na rośliny, Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia, 11, 1-2, 41–55.
 
3.
Kabata-Pendias A. i in. 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa. IUNG, Puławy.
 
4.
Kabata-Pendias A., Piotrowska M. 1995. Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb. Metale ciężkie, siarka i WWA. Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, IUNG, Warszawa, 28.
 
5.
Karczewska A., 2002. Metale ciężkie w glebach zanieczyszczonych emisjami hut miedzi – formy i rozpuszczalność, Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław.
 
6.
Kaszubkiewicz J., Marczyk M., 2010. Zawartość benzo(a)pirenu w glebach w rejonie oddziaływania Hut Miedzi „Legnica” oraz „Głogów”, Górnictwo i Geologia, 5, 4, 139–148.
 
7.
Kijewski P., 1995. Występowanie metali ciężkich na obszarze środkowego nadodrza w strefie oddziaływania przemysłu miedziowego, Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii, 29, 47–54.
 
8.
Korzeniowska J., Stanisławska-Glubiak E., 2007. Reakcja trzech odmian gorczycy białej na skażenie gleby miedzią, cynkiem i niklem, Ochrona środowiska i Zasobów Naturalnych, 32, 87–93.
 
9.
Raporty o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2014 r. – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
 
10.
Rosada J., 2007. Ekologiczne aspekty wykorzystania obszarów objętych oddziaływaniem emisji hut miedzi do upraw rolniczych, Postępy w Ochronie Roślin, 47, 1, 119–127.
 
11.
Rosada J., Dopierała U., Remlein-Starosta D., 2010. Monitoring stanu środowiska w aspekcie opracowywania programów ochrony roślin na terenach objętych oddziaływaniem przemysłu. [W:] D. Sosnowska (red.) Ograniczanie strat w plonach roślin uprawnych z zachowaniem bezpieczeństwa żywności. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 51–72.
 
12.
Pendias H., Pendias-Kabata A., 1993. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa.
 
13.
Piotrowski J.K., 2008. Podstawy toksykologii, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 
14.
Przewocka M. 2011. Charakterystyka strefy ochronnej Huty Miedzi „Głogów”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 144, 103–111.
 
15.
Stanisławska-Glubiak E., Korzeniowska J., 2012. Kryteria oceny toksyczności cynku dla roślin. Proceedings of ECOpole, 6 (1), 193–205.