PL EN
OCENA MIKROBIOLOGICZNA JAKOŚCI POWIETRZA W ZAKŁADACH PIEKARNICZYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Biologii Sanitarnej i Biotechnologii, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45D, 15–351 Białystok
 
2
Zakład Inżynierii Rolno-Spożywczej i Leśnej, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45E, 15–351 Białystok
 
 
Data publikacji: 01-05-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:182-188
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszej pracy była ocena stanu jakości mikrobiologicznej powietrza w zakładach piekarniczych zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego. Badania wykonano jesienią 2014 roku na terenie trzech zakładów piekarniczych. Próby powietrza pobierano metodą zderzeniową z użyciem próbnika powietrza MAS-100 (Merck, Niemcy). Mikrobiologiczne badania powietrza obejmowały oznaczenie ogólnej liczby bakterii psychrofilnych i mezofilnych, bakterii wskaźnikowych tj. bakterii z gatunku Pseudomonas fluorescens, gronkowców mannitolododatnich i manitoloujemnych oraz grzybów pleśniowych znajdujących się w powietrzu atmosferycznym. Zanieczyszczenie powietrza wewnętrznego w badanych piekarniach pod kątem mikrobiologicznym różniło się w zależności od rodzaju lokalizacji zakładu produkcyjnego. Stężenia występujących wewnątrz zakładów bakterii mezofilnych i Staphylococcus mannitolododatnich oraz mannitoloujemnych przekraczały wartości graniczne określone dla powietrza niezanieczyszczonego. Nie odnotowano natomiast w analizowanych piekarniach nadmiernego zanieczyszczania powietrza grzybami pleśniowymi. Najwyższą liczbę grzybów w powietrzu wykryto w piekarni 1, natomiast w pozostałych piekarniach ich liczba utrzymywała się na poziomie czystego powietrza atmosferycznego.
 
REFERENCJE (26)
1.
Butarewicz A. 2005. Mikrobiologiczna jakość powietrza w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Rocz. Państw. Zakł. Hig. 56 (2), 199–206.
 
2.
Cabral J.P.S. 2010. Can we use indoor fungi as bioindicators of indoor air quality? Historical perspectives and open questions. Science of the Total Environment. 408, 4285–4295.
 
3.
Chmiel M.J., Frączek K., Grzyb J. 2015. Problemy monitoringu zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. 15, 1, 17–27.
 
4.
Czerwińska E, Piotrowski W. 2010. Ocena ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego w piekarni z uwzględnieniem procesu wytwarzania pieczywa żytniego. Nauka Przyroda Technologia. 4, 2, 1–15.
 
5.
Feller W. 1950. An introduction to the probability theory and its application. John Wiley & Sons, Inc., New York.
 
6.
Flannigan B., Samson R.A., Miller J.D. 2011. Microorganisms in home and indoor work environments.Diversity, health impacts, investigation and control. Wyd. 2. Londyn. CRC Press. 539.
 
7.
Gładysz J., Grzesiak A., Nieradko-Iwanicka B., Borzęcki A. 2010. Wpływ zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia i spodziewaną długość życia ludzi. Probl. Hig. Epidemiol., 91 (2), 178–180.
 
8.
Gołofit-Szymczak M., Ławniczek-Wałczyn A., Górny R.L. 2013. Ilościowa i jakościowa kontrola szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy. Podst. Met. Oceny Środ. Pr., 2 (76), 5–17.
 
9.
Górny R.L. 2004. Biologiczne czynniki szkodliwe: normy, zalecenia i propozycje wartości dopuszczalnych. Podst. Metody Oceny Środ. Pracy 41, 3, 17–39.
 
10.
Gutarowska B. 2007. Mikroorganizmy w powietrzu. [W:] Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. (red.). Mikrobiologia techniczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 224–239.
 
11.
Jung J.H., Lee J.E., Kim S.S. 2009. Thermal effects on bacterial bioaerosols in continuous air flow. Sci. Total Environ., 407 (16), 4723–4730.
 
12.
Kanaani H., Hargreaves M., Ristovski Z., Morawska L. 2008. Deposition rate of fungal spores in indoor environments, factors effecting them and comparison with non-biological aerosols Atmos. Environ., 42, 7141–7154.
 
13.
Karwowska E. 2005. Microbiological air contamination in farming environment. Pol. J. Environ. Stud., 14 (4), 445–449.
 
14.
Kordowska-Wiater M., Janas P., Sosnowska B., Waśko A., Nowak A., Kluza B. 2007. Występowanie bakterii patogennych oraz drobnoustrojów wskaźnikowych zanieczyszczenia fekalnego w mrożonych warzywach. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2 (51), 134–144.
 
15.
Kosewska L. 1991. Analiza mikrobiologiczna w przemyśle spożywczym. WSiP. Warszawa.
 
16.
Kręgiel D. 2006. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza hali technologicznej a jakość produkowanych opakowań. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1 (46), 52–58.
 
17.
Pillai S.D., Ricke S.C. 2002. Bioaerosols from municipal and animal wastes: background and contemporary issues. Can. J. Microbiol., 48, 681–696.
 
18.
Polska Norma PN-89 Z-04111/02. 1989. Ochrona czystości powietrza. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie liczby bakterii w powietrzu atmosferycznym przy pobieraniu próbek metodą aspiracyjną i sedymentacyjną. Warszawa, Polski Komitet Normalizacji Miar i Jakości.
 
19.
Polska Norma PN-89/Z-04111/03 (1989) Ochrona czystości powietrza. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie liczby grzybów mikroskopowych w powietrzu atmosferycznym (imisja) przy pobieraniu próbek metodą aspiracyjną i sedymentacyjną. Warszawa, Polski Komitet Normalizacji Miar I Jakości.
 
20.
Rywotycki R., 2002. Patogenność gronkowców koagulazo-ujemnych dla zarodków indyczych. Med. Weter. 58 (5), 356–360.
 
21.
Sadowiec K., Zielińska-Polit B, Russel S. 2014. Ocena liczebności bakterii Pseudomonas fluorescens w powietrzu w wybranym budynku inwentarskim. [W]: Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, 4, 719–725.
 
22.
Samson R.A., Hoekstra E.S., Frisvad J.C., Filtenborg O. 2000. Introduction to food- and airborne fungi. 6th Edition. Centraalbureau voor Schimmelcultures, Utrecht.
 
23.
Swan J.R., Crook B., Gilbert E.J. 2002. Microbial emission from composting sites Issues Environ. Sci. Technol., 18, 23–85.
 
24.
Virella G. 1999. Microbiology and infectious diseases, Elsevier Urban & Partner, Wrocław.
 
25.
Yang W., Sohn J., Kim J., Son B., Park J., 2009. Indoor air quality investigation according to age of the school building in Korea, Journal of Environmental Management, 90, 348–354.
 
26.
Zmysłowska I. 2009. Mikrobiologia ogólna i środowiskowa. Teoria i ćwiczenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn.
 
Journals System - logo
Scroll to top