PL EN
DEVELOPMENT OF THE HEAT PUMP MARKET IN POLAND IN RELATION TO NEW LEGAL REGULATIONS
 
More details
Hide details
1
Katedra Surowców Energetycznych, Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków
 
2
Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków
 
 
Publication date: 2015-10-04
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:62-67
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Heat pump market in Poland is one of the most dynamically developing branches of renewable energy sources (RES). Installations using different types of low-temperature heat pumps are becoming more and more popular especially among owners of detached houses. The article presents the characteristics of the heat pump market in Poland in recent years. Most important changes introduced on 20 February 2015 in the Act on Renewable Energy Sources (Journal of Laws 2015 pos. 478), were discussed. Also future prospects associated with increased use of heat pumps installations in the face of new regulations were analyzed.
 
REFERENCES (11)
1.
Berent-Kowalska G., Kacprowska J., Gogacz I., Jurgaś A., 2013. Energia ze źródeł odnawialnych w 2013 r. Wyd. Główny Urząd Statystyczny Departament Produkcji Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki.
 
2.
Lachman P., 2013. Metodyka obliczenia OZE z pomp ciepła zgodnie z najnowszymi wytycznymi UE. Instal Reporter, nr 3, 31–33.
 
3.
Mazurkiewicz J., 2015. Główne bariery rozwoju geotermii niskotemperaturowej wspomaganej pompami ciepła typu woda/woda w Polsce. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 47–51.
 
4.
NFOSIGW 2015 – strona internetowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, http://www.nfosigw.gov.pl/ofer... programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/ (dostęp: 06.2015).
 
5.
PORT PC 2015 – strona internetowa Polskiej Organizacji Pomp Ciepła, http://portpc.pl/ (dostęp: 05.2015).
 
6.
PSE SA 2014 – strona internetowa Polskich Sieci Elektroenergetycznych, http://www.pse.pl/ (dostęp: 12.2014).
 
7.
Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiająca wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2013/114/UE).
 
8.
Dyrektywa 2009/28/EU w sprawie promowania wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. U. UE. L. 140/16.5.6.2009).
 
9.
Polityki energetyczne Polski do 2030 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł (Dz.U. 2014, poz. 487).
 
11.
Ustawa z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015, poz. 478).
 
Journals System - logo
Scroll to top