PL EN
CHANGES IN THE STRUCTURE OF LAND USE IN THE AREAS OF MINING DAMAGE
 
More details
Hide details
1
Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. St. Leszczyńs-kiego 7, 20-069 Lublin
 
2
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 
 
Publication date: 2015-10-04
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:26-33
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Any process of extracting solid minerals beneath the surface of the Earth affects the subsidence caused by the rock movements. Tthe article attempts to present the impact of underground exploitation of coal in the area of the municipality of Puchaczów, for a change of the use of agricultural land. One of the effects is mining subsidence, which occurred in the area. To minimize a negative impact on the structure of agricultural holdings in Bogdanka mine specific actions should be taken by both the community of sites relegated as well as the local authorities.
 
REFERENCES (14)
1.
Harasimowicz S. 2002. Ocena i organizacja terytorium gospodarstwa rolnego. Wydawnictwo AR, Kraków.
 
2.
Hejmanowski R. 2013. Kinematyka deformacji górotworu i powierzchni terenu. Wydawnictwo AGH, Kraków.
 
4.
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-... -2013-podstawowe-informacje.html.
 
6.
Łuczyński R. 2014. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w aspekcie wymagań współ-czesnego katastru. Gospodarka nieruchomościami i kataster wybrane problemy. Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Sobolewskiej-Mikulskiej, Warszawa, Oficyna Wydawnicza PW, 43–55.
 
7.
Mapa osiadania terenu „Wiosna 2013” (skala 1:10000). Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
 
8.
Mapa osiadania terenu „Wiosna 2014” (skala 1:10000). Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dz.U. nr 263, poz. 1572.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.
 
11.
Sawicki B., Łyszczarz L. 2009. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne jako szansa rozwoju dla terenów zdegradowanych obszaru górniczego kopalni węgla w Bogdance. Inżynieria Ekologiczna, 21, 121–130.
 
12.
Sopata P. 2008. Wykorzystanie metody GPS-RTK do pomiarów przemieszczeń powierzchni terenów górniczych. Warsztaty z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie. Kraków, 365–374.
 
13.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.
 
14.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.
 
Journals System - logo
Scroll to top