PL EN
EVALUATION OF THE IMPACT OF LAND USE CHANGES ON THE OUTFLOW FORMATION FROM LOCAL MICROCATCHMENT OF THE WUELS ARBORETUM AREA IN PAWŁOWICE
 
More details
Hide details
1
Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Publication date: 2015-10-04
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:34-39
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper the impact of land use changes localised in catchment of the Wrocław University of Environmental and Life Sciences (WUELS) arboretum in Pawłowice near Wrocław on outflow from local micro-catchment was analysed. The study results show necessity for solutions that allow increasing the efficiency of rainwater management discharged from the sealed surfaces in the arboretum area. In this study the selected investments that are planning to improve water condition of forest habitat and to decrease flood risk of lower localised area were characterised. The planned investments include the development of various forms of small scale retention taking into account the aspect of improving water quality.
 
REFERENCES (13)
1.
Białousz S., Kupidura P. 2008. “Soil sealing” – zagrożenie gleb wymienione w europejskiej strategii ochrony gleb. Propozycja metodyki jego określania. Studia i raporty IUNG-PIB, Zeszyt 12, 45–53.
 
2.
Białousz S., Kupidura P. 2010. Estimation of the area of sealed soil Rusing GIS technology remote sensing. The Problems of Landscape Ecology, Vol. XXVIII, 252–259.
 
3.
Boczoń A., 2004. Zużycie wody przez dęby w siedlisku lasu wilgotnego. Monogr. Kom. Gospod. Wodn. PAN, z. 23. Warszawa, ss. 123.
 
4.
Chalfen M., Kowalczyk T. 2008. Modelowanie spływu wód podziemnych w rejonie Arboretum w Pawłowicach. ZPPNR PAN, nr 528, 205–212.
 
5.
Chodak T., Kabała C., Bogacz A., Karczewska A., Jezierski P., Gałka B. 2004. Glebowo-wilgotnościowe uwarunkowania różnorodności przyrodniczej w dolinie Dobrej w Pawłowicach na obszarach projektowanego Arboretum Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Sprawozdanie z badań prowadzonych w latach 2003-2004 r, Wrocław, maszynopis, ss. 28.
 
6.
Edel. R. 2010. Odwodnienie dróg. WKiŁ, ss. 411.
 
7.
Kowalczyk T. 2008. Ocena zasilania strefy saturacji opadami atmosferycznymi przy modelowaniu matematycznym kształtowania się zwierciadła wody gruntowej terenów zalesionych. Grant KBN 2 P06S 008 28, maszynopis ss. 145.
 
8.
Kowalczyk T., Pęczkowski G., Orzepowski W. 2008a. Ocena stosunków wodnych Arboretum w Pawłowicach. ZPPNR PAN nr 528, Warszawa, 237–242.
 
9.
Kowalczyk T., Orzepowski W., Pęczkowski G. 2008b. Ocena możliwości rewaloryzacji systemu wodno-melioracyjnego na terenie Arboretum w Pawłowicach. ZPPNR PAN nr 528, Warszawa, 231–236.
 
10.
Kowalczyk T., Żmuda R., Pokładek R., Orzepowski W. 2010. Koncepcja modernizacji systemu wodno-melioracyjnego na terenie Arboretum UP w Pawłowicach. Opracowanie na zlecenie UP Wrocław, maszynopis, ss. 125.
 
11.
Pierzgalski E. 2009. Woda w ekosystemach leśnych. [W:] Woda na obszarach niezurbanizowanych. Wyd. Inst. Probl. Wsp. Cywil., XLIV, Warszawa, 41–55.
 
12.
Pływaczyk A., Orzepowski W., Kowalczyk T. 2008. Ocena zmian zasobów retencji glebowej terenów zieleni miejskiej na przykładzie parku Południowego we Wrocławiu. ZPPNR PAN nr 528, Warszawa, 431–438.
 
13.
Witka J., Kuzioro J., Kowalczyk T. 2012. Remont fragmentu systemu melioracyjnego Arboretum UP w Pawłowicach. Stabilizacja przepływu wód cieku D1.1 w km 0+891 oraz cieku D1 w km 0+782, obr. Pawłowice – Gm. Wrocław. Projekt budowlano-wykonawczy, Biuro Projektowania i Wykonawstwa Sieci i Instalacji Sanitarnych Jan Witka, Łukaszowice.
 
Journals System - logo
Scroll to top