PL EN
OCENA WPŁYWU ZMIAN UŻYTKOWANIA GRUNTÓW NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WARUNKÓW ODPŁYWU Z LOKALNEJ MIKROZLEWNI W REJONIE ARBORETUM UPWR W PAWŁOWICACH
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
Data publikacji: 04-10-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:34–39
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W publikacji przeanalizowano wpływ zmian w użytkowaniu gruntów położonych w zlewni zasilającej arboretum Uniwersytetu Przyrodniczego w Pawłowicach pod Wrocławiem na odpływ ze zlewni lokalnej. Wyniki badań wskazują na konieczność wprowadzenia rozwiązań umożliwiających zwiększenie efektywności zagospodarowania wód opadowych odprowadzanych z powierzchni uszczelnionych na teren arboretum. W pracy scharakteryzowano wybrane inwestycje planowane w celu poprawy stosunków wodnych siedlisk leśnych, a także ograniczenia ryzyka występowania podtopień niżej położonych fragmentów obiektu. Obejmują one rozbudowę różnych form małej retencji z uwzględnieniem aspektu polepszenia jakości wody.
 
REFERENCJE (13)
1.
Białousz S., Kupidura P. 2008. “Soil sealing” – zagrożenie gleb wymienione w europejskiej strategii ochrony gleb. Propozycja metodyki jego określania. Studia i raporty IUNG-PIB, Zeszyt 12, 45–53.
 
2.
Białousz S., Kupidura P. 2010. Estimation of the area of sealed soil Rusing GIS technology remote sensing. The Problems of Landscape Ecology, Vol. XXVIII, 252–259.
 
3.
Boczoń A., 2004. Zużycie wody przez dęby w siedlisku lasu wilgotnego. Monogr. Kom. Gospod. Wodn. PAN, z. 23. Warszawa, ss. 123.
 
4.
Chalfen M., Kowalczyk T. 2008. Modelowanie spływu wód podziemnych w rejonie Arboretum w Pawłowicach. ZPPNR PAN, nr 528, 205–212.
 
5.
Chodak T., Kabała C., Bogacz A., Karczewska A., Jezierski P., Gałka B. 2004. Glebowo-wilgotnościowe uwarunkowania różnorodności przyrodniczej w dolinie Dobrej w Pawłowicach na obszarach projektowanego Arboretum Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Sprawozdanie z badań prowadzonych w latach 2003-2004 r, Wrocław, maszynopis, ss. 28.
 
6.
Edel. R. 2010. Odwodnienie dróg. WKiŁ, ss. 411.
 
7.
Kowalczyk T. 2008. Ocena zasilania strefy saturacji opadami atmosferycznymi przy modelowaniu matematycznym kształtowania się zwierciadła wody gruntowej terenów zalesionych. Grant KBN 2 P06S 008 28, maszynopis ss. 145.
 
8.
Kowalczyk T., Pęczkowski G., Orzepowski W. 2008a. Ocena stosunków wodnych Arboretum w Pawłowicach. ZPPNR PAN nr 528, Warszawa, 237–242.
 
9.
Kowalczyk T., Orzepowski W., Pęczkowski G. 2008b. Ocena możliwości rewaloryzacji systemu wodno-melioracyjnego na terenie Arboretum w Pawłowicach. ZPPNR PAN nr 528, Warszawa, 231–236.
 
10.
Kowalczyk T., Żmuda R., Pokładek R., Orzepowski W. 2010. Koncepcja modernizacji systemu wodno-melioracyjnego na terenie Arboretum UP w Pawłowicach. Opracowanie na zlecenie UP Wrocław, maszynopis, ss. 125.
 
11.
Pierzgalski E. 2009. Woda w ekosystemach leśnych. [W:] Woda na obszarach niezurbanizowanych. Wyd. Inst. Probl. Wsp. Cywil., XLIV, Warszawa, 41–55.
 
12.
Pływaczyk A., Orzepowski W., Kowalczyk T. 2008. Ocena zmian zasobów retencji glebowej terenów zieleni miejskiej na przykładzie parku Południowego we Wrocławiu. ZPPNR PAN nr 528, Warszawa, 431–438.
 
13.
Witka J., Kuzioro J., Kowalczyk T. 2012. Remont fragmentu systemu melioracyjnego Arboretum UP w Pawłowicach. Stabilizacja przepływu wód cieku D1.1 w km 0+891 oraz cieku D1 w km 0+782, obr. Pawłowice – Gm. Wrocław. Projekt budowlano-wykonawczy, Biuro Projektowania i Wykonawstwa Sieci i Instalacji Sanitarnych Jan Witka, Łukaszowice.