PL EN
ANALYSIS OF SPATIAL CHANGES IN GROUNDWATER RETENTION FOR THE ODER VALLEY IN THE MALCZYCE REGION
 
More details
Hide details
1
Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Publication date: 2015-10-04
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:40-46
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the analysis of spatial changes of groundwater retention for a part of the Oder valley situated below the barrage in Brzeg Dolny. For the analysis of selected monthly average elevations of the groundwater table of the selected measuring points (32 piezometers) located in the area described, and 7 gauges on the Oder river, Średzka Woda, Jeziorka and Nowy Rów. The change of groundwater retention is presented in spatial terms for vegetation periods of years: 2010, 2011 and 2012. The database was made interpolating the groundwater table elevation for the area in question. On this basis, differences between ordinates the groundwater table were calculated. The next step was to obtain the spatial distribution of groundwater retention states and its analysis. The results show significant changes in the states of groundwater retention on the selected portion of the valley in the individual growing seasons. According to formation of changes in status of groundwater retention relative to the distance from the Odra river was analysed.
 
REFERENCES (16)
1.
Bac S., 1991. Ocena warunków klimatycznych dla celów rolnictwa. Acta Universitatis Vratislaviensis, Prace Instytutu Geograficznego, ser. A, t. IV.
 
2.
Czamara A., 2013. Retencja wód podziemnych. [W:] Pr. zbiorowa pod red. M. Wiatkowskiego, Retencja wodna na obszarach wiejskich – wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytet Opolski, 75–94.
 
3.
Głuchowska B., Pływaczyk L., 2008. Zwierciadło wody gruntowej w dolinie Odry poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. Wyd. UWP, Wrocław.
 
4.
Gumiere S.J., Lafond J.A., Hallema D.W., Périard Y., Caron J., Gallichand J., 2014. Mapping soil hydraulic conductivity and matric potential for water management of cranberry: Characterisation and spatial interpolation methods. Biosystems Engineering, 128, 29–40.
 
5.
Helis M., Górecki A., 2013. Projektowanie zmian użytkowania z uwzględnieniem potencjalnej erozji wodnej gleb i retencji krajobrazu na przykładzie mikrozlewni górskiej. Inżynieria Ekologiczna, 32, 48–54.
 
6.
Klimczak H., Galant K., 2009. Modelowanie kartograficzne w ochronie środowiska przyrodniczego. V Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne „Geoinformatyka dla środowiska i społeczeństwa - badania i zastosowania”, Kraków.
 
7.
Kowalski J., 1998. Hydrogeologia z podstawami geologii. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław, 232–233.
 
8.
Mioduszewski W., 1999. Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych w krajobrazie rolniczym. IMUZ, Falenty, ss. 165.
 
9.
Nowicka E., Olszewska B., Kopańczyk K., Klimczak H., Pływaczyk L., 2014. Ocena zmienności poziomu wód gruntowych z zastosowaniem gradientowego pola wektorowego. Inżynieria Ekologiczna, 39, 105–113.
 
10.
Olszewska B., 1998. Wpływ budowli piętrzącej na warunki wodne oraz wybrane elementy środowiska przyrodniczego w dolinie na przykładzie Odry w rejonie Brzegu Dolnego. Zeszyty Naukowe nr 349, Akademia Rolnicza, Wrocław.
 
11.
Pazdro Z., 1983. Hydrogeologia ogólna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 101–107.
 
12.
Pływaczyk L. 1988. Oddziaływanie Odry na stosunki wodno-melioracyjne doliny w rejonie Brzeg Dolny – Malczyce. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rozprawy Nr 68, Wrocław.
 
13.
Pływaczyk L. Olszewska B. Łyczko W., 2013. Wpływ długoletniego spiętrzenia rzeki na stan retencji terenów przyległych. [W:] Pr. zbiorowa pod red. M. Wiatkowskiego Retencja wodna na obszarach wiejskich – wybrane zagadnienia. Wyd. Uniwersytet Opolski, 131–148.
 
14.
Prace zbiorowe, 1970-2012. Wpływ projektowanego spiętrzenia Odry stopniem Malczyce na stosunki wodne terenów przyległych. Sprawozdania z badań prowadzonych przez Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na zlecenie RZGW we Wrocławiu. Maszynopisy. Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska UP, Wrocław.
 
15.
Shahid S.U., Iqbal J., Hasnain G., 2014. Groundwater quality assessment and its correlation with gastroenteritis using GIS: a case study of Rawal Town, Rawalpindi, Pakistan. Environmental Monitoring and Assessment, 186(11), 7525–7537.
 
16.
Stabłoń E., Augustyn A., Ślusarek A., 2015. System geoinformacyjny do tworzenia map akustycznych dróg. Inżynieria Ekologiczna, 42, 72–77.
 
Journals System - logo
Scroll to top