PL EN
ESTIMATION OF THE INFLUENCE OF FARM INFRASTRUCTURE ON THE POLLUTION OF GROUND WATER
 
More details
Hide details
1
Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
 
Publication date: 2016-02-01
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:68-76
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In farm areas, evacuations of animal excrements (manure, liquid manure, slurry) and domestic sewage are most dangerous for pure groundwater . For betterment sanitary condition villages and pure waters in their area will be a necessity of right infrastructure and good condition (sewers, water treatments and proper animal excrements management). Research conducted in 2001–2011 in six farms located in the area of a few villages in the basin of Miedwie lake. Researches points were placed (piezometer and wells) in the area of these farms. High concentration of NH4+, NO3- and PO43- were found in a ground water which are exposed to contact inflow of pollutant from farms areas, and sources which are occurred in outlying from the source of pollutants. Also water from a farm wells, which are periodically used, manifested the presence of large chemical elements concentration, especially NO3- and PO43-, what proves a constant inflow of pollutants. For monitoring ground water in samples we marked the concentration of NH4+, NO3- i PO43- and pH.
 
REFERENCES (18)
1.
Durkowski T., Burczyk P., Walczak B., Wesołowski P. 1997. Zagroda wiejska – źródłem zagrożenia czystości wody i gleby. Materiały Seminaryjne 39. Wydawnictwo IMUZ Falenty, 147–152.
 
2.
Ostrowska E., Płodzik M., Sapek A., Wesołowski P., Smoroń S. 1997. Jakość wody pitnej z ujęć własnych w gospodarstwach rolnych. Materiały Seminaryjne 39. Wydawnictwo IMUZ Falenty, 161–168.
 
3.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. Dz. U. Nr 143, poz. 896.
 
4.
Sapek B., Sapek A. 1998. Monitoring jakości wody gruntowej w zagrodzie wiejskiej i jej otoczeniu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 458, 495–504.
 
5.
Terlikowska K. 1998. Sposób składowania obornika a jakość wody gruntowej. Materiały konferencyjne Wydz. Melioracji i Inżynierii Środowiska SGGW Warszawa, 65–70.
 
6.
Follett R.F., Hatfield J., 2001. Nitrogen in the Environment; Sources, Problems, and Solutions. Elsevier Science Publishers. The Netherlands, 520 pp.
 
7.
Goss M.J., Barry D.A.J. 1995. Groundwater Quality: Responsible Agriculture and Public Perceptions. Journal of Agricultural and Environmental Ethica 8(1), 52–64.
 
8.
Grygorczuk-Petersons 2008. Wpływ działalności rolniczej i bytowej w obrębie zagrody na jakość wód studziennych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 35/36, 117–122.
 
9.
Judová P., Janskỳ B. 2005. Water quality in rural areas of the Czech Republic:Key study Slapanka River catchment. Limnologica 35(2005), 160–168.
 
10.
Rossa L. 2003. Zanieczyszczenia wody gruntowej w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów hodowlanych zakładu doświadczalnego w Falentach. Woda Środ. Obsz. Wiej. t. 3, z. 6, 149–157.
 
11.
Sapek B. 2006. Jakość gleby i wody gruntowej z zagrody jako wskaźnik punktowych źródeł rolniczych zanieczyszczeń na obszarach wiejskich. Woda Środ. Obsz. Wiej. t. 6, z. 1(16), 349–366.
 
12.
Czajkowska A. 2010. Stopień zanieczyszczenia związkami biogennymi płytkich wód podziemnych w zagospodarowanej rolniczo części zlewni Bierawki. Górnictwo i Geologia 5(4), 91–104.
 
13.
Szymczyk S., Świtajska I. J. 2013. Wpływ użytku ekologicznego na ograniczenie odpływu z zagrody wiejskiej. Inżynieria Ekologiczna nr 34, 214–221.
 
14.
Durkowski T., Wesołowski P., Woroniecki T., Pawlik-Dobrowolski J., Pieczyński L. 2004. Dopływ zanieczyszczeń do Jeziora Miedwie z jego bezpośredniej zlewni oraz możliwości ich ograniczenia. Opracowanie monograficzne Wyd. IMUZ ss. 105.
 
15.
Woroniecki K. T., Rumasz-Rudnicka E. 2008. Zanieczyszczenie wód gruntowych NH4+, NO3-, PO43- i K+ w pobliżu miejsc składowania nawozów naturalnych. Acta Agrophisica, 11(2), 527–538.
 
16.
Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN ss. 441.
 
17.
Peña-Haro S., Pulido-Velazquez M., Sahuquillo A. 2009. A hydro-economic modelling framework for optimal management of groundwater nitrate pollution from agriculture. Journal of Hydrology 373, 193–203.
 
18.
Foy R.H., O’Connor W.C.K. 2002. Managing the effect of agriculture and water quality in Northen Ireland. Agriculture, hydrology and water quality. Pr. zbior. pod red. P.M. Haygarth, S.C. Jarvis. Wallingford: CABI Publ. CAB Intern., 417–440.
 
Journals System - logo
Scroll to top