PL EN
INFLUENCE OF HYDROTECHNICAL STRUCTURES ON EXTREME WATER LEVELS ILLUSTRATED ON THE EXAMPLE OF CANALIZED PART OF THE BRDA RIVER
 
More details
Hide details
1
Instytut Geografii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Mińska 15, 85-428 Bydgoszcz
 
 
Publication date: 2016-02-01
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:55-60
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main aim of the research was to identify the impact of hydrotechnical structures on the course of hydrographs of extreme water levels of canalized part of Brda River. The studies were made in order to evaluate the water management. Also they allowed to determine flood risk in the city of Bydgoszcz. The analyses were carried out on the basis of observations of water levels at the weir Czersko Polskie, which is regulating damming on the end part of the Brda River. However, a large influence on the hydrological situation in the analyzed section of Brda River have the water level of the Vistula River. It can caused a specific type of water damming of the Brda River, causing flooding of riverside areas in the centre of Bydgoszcz.
 
REFERENCES (20)
1.
Babiński Z., 2002. Wpływ zapór na procesy korytowe rzek aluwialnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia wodnego Włocławek, Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, ss. 185.
 
2.
Bajkiewicz-Grabowska, Mikulski, 1996. Hydrologia ogólna. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, ss. 298.
 
3.
Dane niepublikowane Elektrowni Wodnej MEWAT, 2000, 2001, 2005 – obserwacje stanów wody na jazie Czersko Polskie.
 
4.
Dane niepublikowane Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 2015 – obserwacje stanów wody na jazie Czersko Polskie.
 
5.
Dynowiska I., 1984. Zmiana reżimu odpływu w wyniku oddziaływania zbiorników retencyjnych. Czas. Geogr., 55(3), PTG, Wrocław, 301-316.
 
6.
Glazik R., 1978. Wpływ zbiornika wodnego na Wiśle we Włocławku na zmiany stosunków wodnych w dolnie. Dokum. Geogr., 2-3, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 119.
 
7.
Gorączko M., 2007. Przekształcenia Brdy w jej dolnym biegu. [W:] Jastrzębski W., Woźny J. (red.)Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Brdy i jej dorzecza. Wyd. LOGO, Bydgoszcz – Tuchola.
 
8.
Guldon Z., Kabaciński R., 1975. Szkice dziejów dawnej Bydgoszczy XVI–XVIII w. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Popularnonaukowe, 9, Bydgoszcz.
 
9.
Gutry-Korycka M., Nowicka B., Soczyńska U. (red.), 2003. Rola retencji zlewni w kształtowaniu wezbrań opadowych. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, UW, Warszawa, ss. 207.
 
10.
Jankowski A.T., 1975. Stosunki hydrograficzne Bydgoskiego Węzła Wodnego i ich zmiany spowodowane gospodarczą działalnością człowieka. Stud. Soc., wyd. UMK Toruń.
 
11.
Jutrowska E., 2007. Antropogeniczne zmiany warunków hydrologicznych w dorzeczu Brdy. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bydgoszcz.
 
12.
Kocerka H., 2004. Historia toru regatowego w Brdyujściu 1912–2004. [W:] Kronika bydgoska XXVI (2004), Bydgoszcz.
 
13.
Kondracki J., 2002. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
14.
Kowalewski Z., Ślesicka A., 2001. Wpływ małych zbiorników wodnych na kształtowanie się przepływów w zlewni rzecznej. [W:] Dynamika obieg wody w zlewniach rzecznych, IMGW, Warszawa.
 
15.
Matczak A., 2008. Ocena zagrożenia powodziowego miasta Bydgoszczy. Wydział Zarządzania Kryzysowego UM Bydgoszcz, ss. 19.
 
16.
Mikulski Z., 1982. Wpływ urbanizacji na stosunki wodne w świetle badań polskich. Gospodarka Wodna, Nr 42, 7, Wyd. Sigmanot, Warszawa.
 
17.
Obremski M., 1994. Mennica Bydgoska. Rekonstrukcja i współczesne zagospodarowanie. [W:] 400-lecie mennicy bydgoskiej, MOB, Bydgoszcz, 25–39.
 
18.
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód polegające na prowadzeniu piętrzenia i rozrządu wód rzeki Brdy w Hydrowęźle Czersko Polskie, 2000.
 
19.
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód rzeki Brdy „Młyńskiej” spiętrzonej za pomocą jazu Farnego dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej, Hydrowęzeł Bydgoszcz, 1998.
 
20.
Rastrowa Mapa podziału hydrograficznego Polski (MPHP), 2007. Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych, IMGW, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top