PL EN
SELECTED PROBLEMS OF PROTECTION AGAINST ROAD TRAFFIC NOISE
 
More details
Hide details
1
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok
 
 
Publication date: 2015-11-15
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:82-88
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents factors for assessment of road traffic noise level and possible actions towards the minimization of excessive noise in the roadway neighborhood. Changes of equivalent sound level values were analyzed in relation to traffic intensity, categorization and vehicles speed. In relation to measures reducing noise level in roadway’s surroundings particular attention was given to anti-noise protections and tyre/noise reduction. Acoustic effectiveness of specific solutions was showed based on chosen examples. It was proved that when admissible noise level is slightly exceeded the need for noise barrier use may be replaced by a proper design and maintenance of road pavement or by enforcement of speed limit.
 
REFERENCES (17)
1.
Adamczyk J., Stryczniewicz L., Szałyga-Osypanka D., 2008. Ekrany akustyczne – panaceum? Drogi, nr 9.
 
2.
Bendtsen H. et al., 2010. Noise management and abatement. Conference of European Directors of Roads.
 
3.
Bendtsen H., Larsen H.J.E., 2007. Traffic Management and Noise. Road Directorate, Danish Road Institute.
 
4.
Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002.
 
5.
w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.
 
6.
Ellebjerg L., 2007. Controlling Traffic Noise through Traffic Management. Results.
 
7.
of a literature study in SILENCE WP H1, Brussels.
 
8.
Gardziejczyk W., Gierasimiuk P., Motylewicz M., 2011a. Ekrany akustyczne – analiza ich skuteczności na wybranych przykładach. Magazyn Autostrady, nr 12, 38–45.
 
9.
Gardziejczyk W., 2011b. Generowanie hałasu przez samochody osobowe i ciężarowe. Osłony przeciwhałasowe w ruchu drogowym. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa. Studia i materiały, z. 64, 46–61.
 
10.
Gardziejczyk W., 2005. Wpływ technologii wykonania i tekstury nawierzchni drogowych na hałas pojazdów samochodowych. Rozprawy Naukowe Nr 121. Dział Wydawnictw.
 
11.
i Poligrafii, Politechnika Białostocka.
 
12.
Gradkowski K., 2010. Stałe urządzenia techniczne dróg. Materiały do wykładów i ćwiczeń. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa.
 
13.
ISO 11819-1, 1997. Acoustics – Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise. Part 1. Statistical pass-by method.
 
14.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007, nr 120, poz. 826).
 
15.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2012, poz. 1109).
 
16.
Sandberg U., Ejsmont J.A., 2002. Tire/Road Noise Reference Book. INFORMEX Ejsmont & Sandberg, Handelsbolag, Printed by MODENA, Gdynia.
 
17.
Tracz M., Woźniak K., Buczek P., 2014. Rola obwodnic w poprawie klimatu akustycznego otoczenia przejść drogowych przez miasta. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Kraków.
 
Journals System - logo
Scroll to top