PL EN
INFLUENCE OF TYPE THE HEATING ON THE WASTE ACCUMULATIONS INDICATOR IN SELECTED ESTATE OF BIAŁYSTOK
 
More details
Hide details
1
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45, 15-351 Białystok
 
 
Publication date: 2015-11-15
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:75-81
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Used in one-family housing, local heating systems on gas, fuel oils, electric energy, and renewable energies, can have influence on the quantitative changes in the volume produced household wastes. The paper presents the methodology and results of the volume of wastes accumulations in a single-family housing in Bialystok in 2012 and 2013 in different seasons of the year. The obtained results were compared with literature data. It was found the relationship of the volumetric rate of accumulation of waste on the type of heating and fuel used, but the lowest values were obtained with the use of wood, and the highest with gas.
 
REFERENCES (16)
1.
BN-87/9103-04: Unieszkodliwianie odpadów miejskich. Metody oznaczania wskaźnika nagromadzenia.
 
2.
Chmielińska-Bernacka A., Sidełko R. 2013. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozy ilości odpadów bytowo-gospodarczych. Rocz-nik Ochrona Środowiska, 15, 835–844.
 
3.
Directive 2008/98/ of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives.
 
4.
Ejdys J., Lulewicz-Sas A., Rauba E. 2013. Program ochrony środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2013–2016 z perspektywą na lata 2017–2020 (projekt), Białystok.
 
5.
Generowicz A., Gąska K. 2014, Research on waste generation indicators for 40 thousand inhabitants community. Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ. 16(2), 67–74.
 
6.
Grygorczuk-Petersons E.H. 2001. Charakterystyka ilościowa odpadów z budownictwa jednorodzinnego na przykładzie miasta Białystok. Zesz. Nauk. PB. IŚ., 15, 342–345.
 
7.
Grygorczuk-Petersons E.H., Wiater J. 2014. Sezonowa zmienność wskaźnika nagromadzenia odpadów w wybranym osiedlu Białegostoku. Inżynieria Ekologiczna, 40, 82–91.
 
8.
Grzelak J., Krzystek L. 2012. Zmiany składu morfologicznego stałych odpadów komunalnych w mieście Łodzi w latach 1995–2011, ze szczególnym uwzględnieniem frakcji organicznej. Inż. Ap. Chem., 51(4), 128–130.
 
9.
Jarmóz A., Generowicz A. 2012. Tendencja zmian nagromadzenia odpadów komunalnych na przykładzie małego miasta. Środowisko. Czasopismo Techniczne, 1Ś(4), 101–112.
 
10.
Jędrczak A., Szpad R. 2006. Określenie metodyki badań składu sitowego, morfologicznego i chemicznego odpadów komunalnych. Kamieniec Wrocławski – Zielona Góra.
 
11.
Rosik-Dulewska Cz. 2010. Podstawy gospodarki odpadami. Wyd. piąte uakt., Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 
12.
Sidełko R. 2011. Jednostkowy wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych na przykładzie Koszalina. VII Konferencja Naukowo-Techniczna. Koszalin.
 
13.
Sieja L. 2006. Charakterystyka odpadów komunalnych na podstawie badań w wybranych miastach Polski. Ochr. Powietrza i Problemy Odpadów. 40(1), 28–30.
 
14.
Strembicka D. 2008. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku. Kierunki i polityka zagospodarowania przestrzennego.
 
15.
Tokajuk J. 2011. Konflikty przestrzenne na styku istniejącej zabudowy zagrodowej i planowanej zabudowy mieszkaniowej na terenach wsi strefy podmiejskiej włączonych do obszaru miasta Białystok. Przestrzeń i forma, 15, 311–320.
 
16.
Ustawa 1996: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132, poz. 622 z poźn. zm.).
 
Journals System - logo
Scroll to top