PL EN
WPŁYW RODZAJU OGRZEWANIA NA WSKAŹNIK NAGROMADZENIA ODPADÓW W WYBRANYM OSIEDLU BIAŁEGOSTOKU
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45, 15-351 Białystok
Data publikacji: 15-11-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:75–81
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Stosowane w zabudowie jednorodzinnej, lokalne systemy ogrzewania na gaz, olej opałowy, energię elektryczną czy też systemy wykorzystujące energie odnawialne, mogą mieć istotny wpływ na zmiany ilościowe, w tym objętościowe, wytwarzanych odpadów bytowych. W artykule przedstawiono metodykę i wyniki badań objętościowych wskaźników nagromadzenia odpadów w peryferyjnym budownictwie jednorodzinnym Białegostoku wyposażonym w różne rodzaje ogrzewania w latach 2012 i 2013. Uzyskane w trakcie badań dane porównano z danymi z literaturowymi. Stwierdzono zależność wartości wskaźnika nagromadzenia objętościowego odpadów od rodzaju ogrzewania i stosowanego paliwa, przy czym najmniejsze wartości uzyskano przy stosowaniu drewna a najwyższe gazu ziemnego.
 
REFERENCJE (16)
1.
BN-87/9103-04: Unieszkodliwianie odpadów miejskich. Metody oznaczania wskaźnika nagromadzenia.
 
2.
Chmielińska-Bernacka A., Sidełko R. 2013. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozy ilości odpadów bytowo-gospodarczych. Rocz-nik Ochrona Środowiska, 15, 835–844.
 
3.
Directive 2008/98/ of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives.
 
4.
Ejdys J., Lulewicz-Sas A., Rauba E. 2013. Program ochrony środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2013–2016 z perspektywą na lata 2017–2020 (projekt), Białystok.
 
5.
Generowicz A., Gąska K. 2014, Research on waste generation indicators for 40 thousand inhabitants community. Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ. 16(2), 67–74.
 
6.
Grygorczuk-Petersons E.H. 2001. Charakterystyka ilościowa odpadów z budownictwa jednorodzinnego na przykładzie miasta Białystok. Zesz. Nauk. PB. IŚ., 15, 342–345.
 
7.
Grygorczuk-Petersons E.H., Wiater J. 2014. Sezonowa zmienność wskaźnika nagromadzenia odpadów w wybranym osiedlu Białegostoku. Inżynieria Ekologiczna, 40, 82–91.
 
8.
Grzelak J., Krzystek L. 2012. Zmiany składu morfologicznego stałych odpadów komunalnych w mieście Łodzi w latach 1995–2011, ze szczególnym uwzględnieniem frakcji organicznej. Inż. Ap. Chem., 51(4), 128–130.
 
9.
Jarmóz A., Generowicz A. 2012. Tendencja zmian nagromadzenia odpadów komunalnych na przykładzie małego miasta. Środowisko. Czasopismo Techniczne, 1Ś(4), 101–112.
 
10.
Jędrczak A., Szpad R. 2006. Określenie metodyki badań składu sitowego, morfologicznego i chemicznego odpadów komunalnych. Kamieniec Wrocławski – Zielona Góra.
 
11.
Rosik-Dulewska Cz. 2010. Podstawy gospodarki odpadami. Wyd. piąte uakt., Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 
12.
Sidełko R. 2011. Jednostkowy wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych na przykładzie Koszalina. VII Konferencja Naukowo-Techniczna. Koszalin.
 
13.
Sieja L. 2006. Charakterystyka odpadów komunalnych na podstawie badań w wybranych miastach Polski. Ochr. Powietrza i Problemy Odpadów. 40(1), 28–30.
 
14.
Strembicka D. 2008. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku. Kierunki i polityka zagospodarowania przestrzennego.
 
15.
Tokajuk J. 2011. Konflikty przestrzenne na styku istniejącej zabudowy zagrodowej i planowanej zabudowy mieszkaniowej na terenach wsi strefy podmiejskiej włączonych do obszaru miasta Białystok. Przestrzeń i forma, 15, 311–320.
 
16.
Ustawa 1996: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132, poz. 622 z poźn. zm.).