PL EN
Zmiany masy odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw domowych poszczególnych województw
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Instytut Maszyn Cieplnych, Al. Armii Krajowej 21, 42-201 Częstochowa
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Daniel Zbroński   

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Instytut Maszyn Cieplnych, Al. Armii Krajowej 21, 42-201 Częstochowa
Data publikacji: 01-12-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 6:52–62
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy przeprowadzono analizę zmiany masy odpadów komunalnych zebranych w gospodarstwach domowych poszczególnych województw, po przystąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej. W latach 2005-2015 szacowana masa odpadów zebranych w kraju kształtowała się na poziomie około 10 mln Mg/rok, z czego 72% stanowiły odpady pochodzące z gospodarstw domowych, 23% odpady z sektora publiczno-handlowego, a 5% odpady z usług komunalnych. W okresie tym w Polsce zebrane ogółem odpady komunalne w gospodarstwach domowych pozyskano w 89% ze strumienia odpadów zmieszanych i w 11% ze strumienia odpadów zebranych selektywnie. Na podstawie danych GUS ustalono w pracy ogólne i okresowe zmiany masy zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych. Najwięcej zmieszanych odpadów komunalnych zebrano w woj. mazowieckim (15%), a najmniej w woj. świętokrzyskim (2%), natomiast najwięcej selektywnie zebranych odpadów komunalnych pozyskano w woj. śląskim (17%), a najmniej w woj. podlaskim (2%). W pracy ustalono także maksymalne wskaźniki okresowego i rocznego tempa zmiany masy zebranych odpadów w poszczególnych województwach w latach 2005-2015. Największy wzrost okresowego tempa zmiany masy zmieszanych odpadów komunalnych stwierdzono w woj. małopolskim (26%), a największy spadek w woj. świętokrzyskim (–15%), natomiast największy wzrost okresowego tempa zmiany masy selektywnie zebranych odpadów komunalnych stwierdzono w woj. łódzkim (22-krotny), a najmniejszy wzrost w woj. opolskim (5-krotny).