PL EN
DEZAKTYWACJA OSADU CZYNNEGO W WYNIKU PROCESU MECHANICZNEJ DEZINTEGRACJI
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
 
 
Data publikacji: 01-06-2017
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 3:114-121
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiotem przeprowadzonych badań była ocena wpływu procesu hydro-dynamicznej dezintegracji zagęszczonych osadów nadmiernych, prowadzo-nego przy różnych poziomach gęstości energii (70, 140, 210, 280 i 350 kJ/l), na aktywność oddechową mikroorganizmów zasiedlających kłaczki osadu czynnego. W tym celu wykorzystano test szybkości poboru tlenu (OUR). W zakres pracy wchodziło również wyznaczenie stopnia dezinte-gracji osadu (DD). W badaniach wykazano, że wartość gęstości energii przy jakiej prowadzono proces hydrodynamicznej dezintegracji oraz stopień dez-integracji osadów wpływały na aktywność oddechową mikroorganizmów. Przy stosunkowo niskim stopniu dezintegracji, poniżej ok. 9 % (co odpo-wiadało gęstości energii na poziomie ok. 140 kJ/l), zaobserwowano wzrost aktywności mikroorganizmów w stosunku do osadów nie poddanych dezin-tegracji (o 6,2 − 30,2 %). Zaś powyżej tej wartości dochodziło do dezakty-wacji mikroorganizmów. Wysoką, ponad 85 % dezaktywację mikroorgani-zmów obserwowano, gdy stopień dezintegracji był większy od 24 % (co odpowiadało gęstości energii na poziomie ok. 210 kJ/l).
Journals System - logo
Scroll to top