PL EN
WPŁYW NAWOŻENIA OSADEM ŚCIEKOWYM I BIOODPADAMI NA ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W NASIONACH GORCZYCY BIAŁEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 
2
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
 
 
Data publikacji: 01-06-2017
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 3:122-128
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu nawożenia osadem ściekowym oraz bioodpadami na zawartość metali ciężkich w nasionach gorczycy białej (Sinapis alba). Badania prowadzone były w 2012 r na poletkach doświadczalnych PWSZ w Suwałkach. Każdą z powierzchni badawczych podzielono na 3 bloki o powierzchni 18 m2 każdy, stanowiące kolejne powtórzenia. Do nawożenia obiektów badawczych zastosowano trzy różne warianty nawozowe: K1-osad ściekowy, K2-osad ściekowy poddany procesowi kompostowania wraz z trzymiesięcznym kompostem odpadów organicznych i K3 - osad ściekowy poddany procesowi kompostowania wraz z trzymiesięcznym kompostem odpadów organicznych z preparatem biologicznym Trigger-4. Określono podstawowe właściwości fizykochemiczne, mikrobiologiczne i parazytologiczne osadów ściekowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. Dz.U. 2010 nr 137 poz. 924 w sprawie komunalnych osadów ściekowych. W ziarnach gorczycy rosnącej na poszczególnych wariantach nawozowych oznaczono zawartość metali ciężkich takich jak Cd, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że zawartości kadmu w nasionach gorczycy wahała się od 0,20 mg/kg s.m. w wariancie K3 do 0,93 mg/kg s.m. w wariancie K1. Z kolei zawartość ołowiu mieściła się w granicach od 0,30 do 4,25 mg/kg s.m., co oznacza że żadna z analizowanych próbek nie spełnia normy zawartości ołowiu i kadmu zawartej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, że zawartość ogólna Cd w ziarnie gorczycy była istotnie ujemnie skorelowana z zawartością Ni i Zn (odpowiednio, r=-0,89 i r=-0,54) przy p≤ 0,05. Zaobserwowano również istotną dodatnią korelację pomiędzy odczynem gleby a zawartością metali w nasionach gorczycy. Wartość pH była istotnie skorelowana z Ni (r=0,60) i Zn (r=0,55) przy p≤ 0,05.
Journals System - logo
Scroll to top