PL EN
Ocena stanu troficznego wód zbiornika Siemiatycze w aspekcie ochrony walorów użytkowych
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
 
 
Data publikacji: 01-10-2018
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Szatyłowicz   

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
 
 
Inż. Ekolog. 2018; 5:57-62
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy podjęto próbę oceny stanu troficznego wód zbiornika Siemiatycze, położonego na Podlasiu w powiecie siemiatycki, w obrębie miasta Siemiatycze. Prowadzono badania systematycznie raz w miesiącu w 2014 roku w 7 punktach pomiarowo-kontrolnych. Wybór i rozmieszczenie punktów badawczych w przekroju podłużnym zbiornika wynikał z konieczności określenia zachodzących w nim zmian badanych wskaźników. W badaniach wykorzystano dostępne w literaturze indeksy troficzne (TSI - Trophic State Index) opierające się na dokonanych pomiarach stężeń chlorofilu „a”, fosforu ogólnego i azotu ogólnego. Uzyskane wyniki badań jednoznacznie wskazują, że na stan troficzny zbiornika Siemiatycze największy wpływ miało stężenie fosforu ogólnego. W związku z tym wskaźnik TSI (TP), klasyfikuje wody zbiornika do hipertroficznych. Wszystkie wartości wskaźników TSI obliczone na podstawie azotu ogólnego, fosforu ogólnego i chlorofilu „a" wskazały na podwyższoną żyzność wód badanego zbiornika. W celu ochrony walorów użytkowych akwenu należy ograniczyć punktowe źródła zanieczyszczeń biogenami z oczyszczalni i obiektów turystycznych i wdrożyć inne działania ochronne wokół zbiornika.
Journals System - logo
Scroll to top