PL EN
WPŁYW MIĘDZYPLONÓW ORAZ RÓŻNYCH TECHNOLOGII UPRAWY ROLI NA PLONOWANIE KUKURYDZY
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Orzechowa 61, 50-540 Wrocław
 
2
Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej w Puławach, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 22-400 Puławy
 
3
Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
 
Data publikacji: 17-10-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2014; 38:7-16
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Badania prowadzono w latach 2008–2010 na polach Stacji Doświadczalnej IUNG w Jelczu Laskowicach. Doświadczenia dwuczynnikowe zakładano na glebie płowej wytworzonej z piasku gliniastego mocnego pylastego, metodą losowanych podbloków w czterech powtórzeniach. Czynnikami doświadczenia były międzyplony (gorczyca i łubin), oraz sposoby uprawy roli (tradycyjna, uproszczona i zerowa). Przedplonem była pszenica ozima, natomiast rośliną następczą – kukurydza. Wskaźnik powierzchni liścia (LAI) oraz średni kąt nachylenia liścia (MTA) określono wykonując pomiary miernikiem LAI-2000 firmy LI-COR (USA) w fazie początku kwitnienia w czterech powtórzeniach. Celem badań było uzyskanie informacji, które z zastosowanych systemów uprawy roli i międzyplonów wpłyną korzystnie na plonowanie, wybrane wskaźniki architektury łanu (wysokość roślin, LAI, MTA) oraz stopień zachwaszczenia kukurydzy uprawianej na ziarno. Plon ziarna kukurydzy na uprawie uproszczonej i zerowej był niższy jak na uprawie tradycyjnej. Najwyższy wskaźnik LAI kukurydzy po obu przedplonach stwierdzono po zastosowaniu uprawy tradycyjnej, najniższy zaś po uprawie zerowej. Wysokość roślin kukurydzy była największa po uprawie tradycyjnej. Międzyplonem mającym pozytywny wpływ na wysokość kukurydzy była gorczyca. Stosowanie uproszczeń uprawowych spowodowało wzrost zachwaszczenia ogólnego w porównaniu do uprawy tradycyjnej. Ponadto stwierdzono kompensację 3 gatunków chwastów takich jak: Echinochloa crus-galli, Geranium pusillum i Chenopodium album. Największą liczbę chwastów na jednostce powierzchni stwierdzono w doświadczeniu z uprawa zerową.
Journals System - logo
Scroll to top