PL EN
ZWIĄZEK TEMPERATURY GLEBY Z TEMPERATURĄ POWIETRZA W WARUNKACH JURAJSKIEJ DOLINY RZECZNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Ekologii Klimatologii i Ochrony Powietrza, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Data publikacji: 01-02-2017
 
 
Autor do korespondencji
Jakub Wojkowski   

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Ekologii Klimatologii i Ochrony Powietrza, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 1:18-26
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem niniejszej pracy było zbadanie związku pomiędzy temperaturą powierzchni czynnej i gleby a temperaturą powietrza w warunkach jurajskiej doliny rzecznej. W badaniach wykorzystano materiał obserwacyjny z lat 1991–2006 pochodzący ze stacji meteorologicznej w Ojcowie. Stacja ta położona jest w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na dnie jurajskiej doliny. Obliczono średnie dobowe, miesięczne i roczne temperatury gleby oraz jej miesięczne i roczne amplitudy. Do oceny związku pomiędzy temperaturą gleby na różnych głębokościach, a temperaturą powietrza, opadami atmosferycznymi oraz pokrywą śnieżną posłużono się współczynnikiem korelacji rang Spearmana. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najsilniejsze związki temperatury powietrza z temperaturą gleby występowały w okresie wiosny i jesieni. Wzrost opadów atmosferycznych wiosną i jesienią powodował osłabienie związku temperatury powietrza z temperaturą gleby. W okresie lata związki temperatury powietrza z temperaturą gleby były słabsze i statystycznie istotne tylko do głębokości 20 cm. Wykazano ponadto, że opady atmosferyczne w lecie mogą powodować wzrost temperatury gleby. Zimą, ze względu na pokrywę śnieżną, związki temperatury powietrza z temperaturą gleby były najsłabsze i w większości przypadków statystycznie nieistotne. Stwierdzono również, że różnica temperatury powierzchniowej warstwy gleby pokrytej śniegiem i gleby bez pokrywy śnieżnej zależy przede wszystkim od grubości zalegającego śniegu.
Journals System - logo
Scroll to top