PL EN
ANALIZA WIELOLETNICH ZMIAN STANU TROFICZNEGO ZBIORNIKA TRESNA W ASPEKCIE JEGO LOKALIZACJI I ROLI W KASKADZIE ZBIORNIKÓW
 
Więcej
Ukryj
1
AGH w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 
2
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
 
 
Data publikacji: 01-02-2017
 
 
Autor do korespondencji
Anna Droździk   

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 1:135-148
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zbiornik Tresna pełni szczególną rolę w kaskadzie stanowiąc swoistą ochronę kolejnych zbiorników na Sole. Jego stan troficzny wpływa na kształtowanie jakości wody w pozostałych zbiornikach. Celem badań była analiza wieloletniej dynamiki stanu troficznego zbiornika oraz próba ustalenia priorytetowych czynników jego eutrofizacji. Podstawą opracowania były dane monitoringu zbiornika prowadzonego w okresie 2000-2015 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Oceny stanu trofii dokonano w oparciu o wskaźnik ITS (Index of Trophical State), a uzyskane wyniki zweryfikowano za pomocą indeksów Carlsona TSI (Trophic State Index) oraz wykorzystując Rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczące oceny eutrofizacji. Zbieżność ocen uzyskanych na podstawie indeksów ITS i TSI z wynikami ocen innych autorów, pozwoliła uznać wskaźnik ITS jako wiarygodny oraz łatwy i szybki w zastosowaniu. Na jego podstawie stwierdzono stan eutrofii wód Zbiornika Tresna oraz zasilającej go Soły. Zaś na podstawie analizy korelacyjnej przeprowadzonej w celu ustalenia priorytetowych czynników eutrofizacji w badanym zbiorniku stwierdzono, że jego stan troficzny jest uwarunkowany głównie wartością wskaźnika BZT5, warunkami tlenowymi i stężeniem fosforu ogólnego. Uzyskane wyniki oceny wysokiego stanu troficznego wskazują na konieczność ochrony zbiornika i podjęcia działań zapobiegających eutrofizacji zarówno w samym zbiorniku jak i jego zlewni, z uwzględnieniem priorytetowych czynników tego procesu i roli zbiornika w kaskadzie.
Journals System - logo
Scroll to top