PL EN
CHEMIZM PŁYTKO ZALEGAJĄCYCH WÓD GRUNTOWYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI W GMINIE GORZYCE
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Infrastruktury i Techniki Sanitarnej, plac Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
2
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Wodnej i Hydrotransportu, plac Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
3
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, plac Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Katarzyna Pawęska   

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Infrastruktury i Techniki Sanitarnej, plac Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
Data publikacji: 01-02-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 1:216–226
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W Polsce około 40% ludności mieszka na terenach wiejskich i mimo postępu w budowie infrastruktury technicznej związanej z przesyłem i dystrybucją wody nadal można spotkać rejony, w których woda na cele spożywcze pozyskiwana jest ze studni. Przedmiotem pracy była ocena jakości płytko zalegających (98–604 cm) wód gruntowych stanowiących źródło wody przeznaczonej do spożycia na terenach wiejskich. Badaniami objęto 8 studni zlokalizowanych w gminie Gorzyce. Analizie poddano następujące parametry: pH, tlen rozpuszczony, przewodność elektrolityczna, BZT5, formy azotu, fosfor ogólny oraz fosforany jak również jony SO4-, Na+, K+, Ca++ i Mg++. Wyniki badań przestawiono w postaci średnich stężeń analizowanych parametrów z okresu badawczego dla każdej studni. Wyniki badań potwierdzają fakt, iż słabo zabezpieczone studnie cechują się gorszą jakością wody; w kilku z omawianych przypadków średnie stężenie analizowanych parametrów przekroczyło normy dopuszczalne dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.